Pravidla výzkumu GeoPlus


I. Podmínky účasti na výzkumu GeoPlus

 1. Výzkum GeoPlus je prováděn z důvodu identifikace potřeb a preferencí jeho účastníků. Předmětem výzkumu, v závislosti na skupině, které je směrován, mohou být zahrnuty turistické zájmy, profesní návyky, sociální zařazení a jiné soubory informací, které GeoPlus klasifikuje jako prioritní.
 2. Výzkumu GeoPlus se mohou zúčastnit pouze plnoleté osoby, které mohou vykonávat právní činnosti, zvané dále „účastníky”.
 3. Kromě pomoci v realizaci cílů GeoPlus, dává účastníkům zařazení do cílové skupiny možnost získatVoucher na pobyt v hotelech spolupracujících se sítí Eurorest.
 4. podmínkou přiděleníVoucheru za účast na výzkumu GeoPlus je: a) souhlas s těmito pravidly, b) účast na výzkumu dostupném na internetových stránkách GeoPlus, c) udělení odpovědí na všechny otázky výzkumné ankety, d) zadání správné doručovací adresy pro zasláníVoucheru na ubytování zdarma.
 5. Osobní údaje spotřebitelů jsou zpracovávány pro realizaci objednávky, pro marketingové účely a z právně opodstatněného důvodu správce, tj. direct marketing výrobků a služeb. Spotřebitel má právo náhledu na své osobní údaje a má právo k jejich úpravě i právo vyžádat si zanechání jejich dalšího zpracovávání pro marketingové účely.
  Spotřebitel vyjadřuje souhlas se zpracováváním osobních údajů administrátorem z důvodů vyjmenovaných v bodě 1. v souladu s platnými právními nařízeními. Spotřebitel vyjadřuje souhlas se zasíláním (na emailovou adresu, kterou uvedl) obsahů s informativním charakterem a s charakterem obchodních sdělení přicházejících od správce nebo jeho smluvních stran.

II. Podmínky distribuceVoucherů na ubytování zdarma

 1. RezervaceVoucheru proběhne automaticky po nahlášení účasti na výzkumu na internetových stránkách www.geoplusresearch.com Rezervace znamená, že během vyplňování výzkumu nebudeVoucher s jedinečným číslem přidělen jiné osobě. Znamená to záruku získáníVoucheru na ubytování zdarma po splnění podmínek popsaných v odstavci I. a dalších podmínek stanovených v těchto pravidlech.
 2. Voucher bude k dispozici v elektronické formě po zakončení výzkumu a provedení platby nebo bude odeslán poštou – záleží na volbě účastníka. Voucher je rovněž dostupný na stránce editování dat účastníka, na kterou směřuje odkaz zaslaný v emailové zprávě potvrzující provedení platby za vystavení.
 3. Organizátor výzkumu GeoPlus si vyhrazuje právo libovolného výběru dodavateleVoucherů na ubytování zdarma – dokumentů opravňujících majitele k noclehům zdarma ve vybrané skupině hotelů a jiných turistických objektů. Aktuálně jsou ve výzkumu GeoPlusVouchery na ubytování zdarma hotelové šeky Eurorest.

III. Pravidla vyplňování a realizace hotelových šeků Eurorest v hotelech

  Hotelový šek Eurorest


 1. Hotelový šek Eurorest je dokumentem vystaveným na jméno, který opravňuje maximálně dvě osoby k využití noclehů zdarma nebo zlevněného pobytu se stravou v objektech umístěných v Katalogu hotelů.
 2. Maximální počet noclehů zdarma nebo dnů zlevněného pobytu se stravou, ke kterému opravňuje hotelový šek Eurorest, je uveden na blanket šeku v políčku "Počet noclehů".
 3. Hotelové šeky je možno spojovat a prodloužit si tak pobyt.
 4. Hotelový šek Eurorest je platný od momentu vystavení do data uvedeného na šeku v políčku „Datum platnosti”, které nemlže být prodlouženo. Pobyt v objektu má být ukončen nejpozději v poslední den data platnosti hotelového šeku.
 5. Účastník mající hotelový šek Eurorest může využít hotelová šek pouze jednou a pouze v jednom, samostatně vybraném objektu. Objekt je povinen odebrat hotelový šek v momentu příjezdu účastníka.
 6. Hotelový šek Eurorest je opatřen kovovým ornamentem představujícím zabezpečení (v případě elektronického šeku je zabezpečením individuálně generovaný QR kód) a obsahuje počítačově vyplněná políčka: Č. šeku, Datum platnosti, Počet noclehů. Spotřebitel vyplňuje samostatně, perem a tištěnými písmeny políčka: Jméno a Příjmení, Adresa bydliště. Je také povinen podepsat šek v políčku „Podpis majitele šeku”.
 7. Hotelový šek není platný, pokud uplynulo datum jeho platnosti, byl poškozen způsobem znemožňujícím potvrdit jeho věrohodnost (v případě tradičního šeku), byl spotřebitelem vyplněn způsobem, který je v rozporu s pravidly uvedenými v bodě 6 nebo jej spotřebitel nepodepsal v políčku „Podpis majitele šeku”.
 8. V případě ztráty nebo zničení hotelového šeku Eurorest spotřebitelem nejsou duplikáty vydávány (pro tradiční šek). Za nevyužitý hotelový šek spotřebiteli nenáleží vrácení peněžního ani jiného ekvivalentu.

 9. Katalog hotelů


 10. Katalog hotelů obsahující seznam všech objektů, které jsou povinny přijímat účastníky, se nachází na internetové adrese www.eurorest-hotels.com a obsahuje mj. tyto informace o každém objektu:
  1. Období, ve kterých objekt přijímá účastníky;
  2. Denní počet a druh jídel podávaných účastníkům objektem;
  3. Výše stravovacích sazeb zavazujících účastníky v objektu:
   1. Pro objektu nabízejících noclehy zdarma to jsou závazné stravovací sazby, které jsou denními sazbami pro jednu dospělou osobu a zahrnují objektem uvedená jídla spolu se standardní hotelovou obsluhou;
   2. Pro objekty nabízející zlevněný pobyt se stravou jsou to denní sazby, které jsou sazbami pro jednu dospělou osobu se zohledněnou slevou, zahrnující ubytování, objektem uvedená jídla a standardní hotelovou obsluhu.

 11. Práva a povinnosti objektů


 12. Objekty jsou povinny přijímat účastníky za podmínek těchto pravidel.
 13. Objekty zajistí účastníkům minimálně 2 jídla denně během celého pobytu.
 14. V případě chybějících volným míst v termínu vybraném účastníkem a také v objektem stanoveném období přijímání účastníků, mají objekty právo odříct přijetí rezervace.
 15. Objekty mohou odmítnout servis účastníkům nebo jej ihned vypovědět, pokud se účastník nepřizpůsobil podmínkám stanoveným v těchto pravidlech nebo porušil pravidla platná v objektu.

 16. Práva a povinnosti účastníka


 17. Účastník je před příjezdem do objektu povinen sám a přímo kontaktovat vybraný objekt, provést rezervaci a potvrdit výši sazeb povinných pro účastníka v objektu.
 18. Účastník je povinen si samostatně vybrat termín a stanovit délku pobytu v objektu, stejně jako předání těchto informací personálu objektu během rezervace pobytu.
 19. Podmínkou přijetí účastníka v objektu je úhrada sazeb platných v objektu během pobytu účastníka. Sazby je nutno uhradit předem v počtu rovnajícímu se plánovanému počtu noclehů každé dospělé osoby. Sazby jsou uvedeny v nabídce objektu v Katalogu hotelů.
 20. Účastník je povinen si sám a na vlastní náklady zorganizovat dopravu do objektu i zpáteční cestu.
 21. Účastník využívající dodatečné placené služby nabízené objektem jako jsou: sportovní objekty, telefon, přistýlky, parkoviště atd. je povinen hradit je shodně s ceníkem platným v objektu, v termínech shodných s pravidly objektu nebo dohodnutých samostatně s objektem.

IV. Doručení a poplatky zaVoucher na noclehy zdarma

 1. Voucher na ubytování zdarma je účastníkovi výzkumů doručen elektronickou nebo tradiční poštou na adresu uvedenou účastníkem v adresovém formuláři.
 2. GeoPlus se zavazuje přidělit účastníkovi výzkumůVouchery pod podmínkou vyplnění celé výzkumné ankety. PřiděleníVoucheru znamená, že je možný jeho odběr oprávněnou osobou pod podmínkou provedení platby za jeho vystavení.
 3. Výše poplatku za doručeníVoucheru na ubytování zdarma závisí na formě úhrady poplatku. Poplatek zahrnuje náklady za vygenerování a doručeníVoucheru a je jedinou a konečnou částkou pokrývající vystavení a doručeníVoucheru, která je inkasována od účastníka výzkumu. Účastník si sám volí formu úhrady poplatku.
 4. Organizátor výzkumu si do budoucna vyhrazuje právo změnit výši poplatku.

V. Reklamace a jiná práva účastníků výzkumů

 1. Pokud emailová zpráva nebo poštovní zásilka od organizátora výzkumů či operátora (v závislosti na způsobu doručeníVoucheru) neobsahuje příslušný link nebo jeVoucher poškozen nebo jsou v něm uvedeny chybné údaje, je účastník povinenVoucher zaslat elektronickou poštou k verifikaci na adresu [email protected] nebo zaslatVoucher v papírové formě na korespondenční adresu GeoPlus. Po identifikaci důvodu vygenerování poškozeného nebo chybnéhoVoucheru dodá organizátor výzkumu GeoPlus účastníkovi novýVoucher.
 2. V případě jiných výhrad účastníka výzkumu ohledně obdrženíVoucheru může on podat reklamaci písemně na korespondenční adresu organizátora nebo na adresu [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách GeoPlus.
 3. Reklamace účastníka bude přezkoumána v termínu čtrnácti dní od data obdržení požadavku prostřednictvím kontaktního formuláře, emailové zprávy s reklamovanýmVoucherem nebo dopisu obsahujícího reklamaci.
 4. V případě zohlednění reklamace organizátor výzkumů GeoPlus zašle účastníkovi výzkumů nový plnohodnotnýVoucher, pokud by tak nebylo možno vrátí účastníkovi výši jím uhrazeného poplatku.
 5. Účastník, který vyplnil adresový formulář na internetových stránkách www.geoplusresearch.com, může v termínu čtrnácti dní od data obdrženíVoucheru na ubytování zdarma z tohoto rezignovat zasláním příslušného prohlášení prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jeho zasláním písemnou formou na korespondenční adresu organizátora. Pro dodržení čtrnácti denního termínu postačí předložení prohlášení před jeho uplynutím.
 6. Pokud účastník, který rezignuje zVoucheru na ubytování zdarma, podle ustanovení uvedených v tomto odstavci, uhradil celou nebo část poplatku zaVoucher, budou mu peníze vráceny ihned, nejpozději však do 7 dnů od zaslání prohlášení o rezignaci pod podmínkou, žeVoucher ještě nebyl zaregistrován v objektech z Katalogu hotelů.

VI. Organizátor výzkumu GeoPlus a jeho povinnosti

 1. Organizátorem výzkumu je TLG Travel Group LLC se sídlem: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, zvaný v těchto pravidlech “organizátorem” nebo „GeoPlus”.
 2. Veškerá korespondence do GeoPlus a organizátora výzkumů a reklamace musí být zasílány na adresu: TLG Travel Group LLC, PO box č. 2868, 50-458 Wrocław 52, Polsko.
 3. Organizátor výzkumu není organizátorem turistiky ani turistickým zprostředkovatelem ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o turistických službách (plný text zveřejněn ve Sbírce zákonů 2004 č. 223 poz. 2268 se změnami).
 4. Organizátor výzkumu nenese odpovědnost za realizaci šeku účastníkem v hotelu nebo jiném středisku.
 5. Organizátor není v žádném případě prostředníkem při rezervaci pobytu účastníkem v jím vybraném hotelu či jiném středisku.
 6. Organizátor má právo provádět změny těchto pravidel. Aktuální pravidla jsou vždy k dispozici na internetových stránkách www.geoplusresearch.com/terms.html.
13
13 let GeoPlus. Pro soukromé subjekty i instituce již od roku 2006 provádíme průzkumy veřejného mínění po celé Evropské unii.