Deltagerbetingelser for GeoPlus Undersøgelsen


I. Betingelser for deltagelse i GeoPlus undersøgelsen
 1. GeoPlus Undersøgelsen gennemføres med henblik på at identificere deltagernes behov og præferencer. Undersøgelsens område kan, afhængigt af hvilken gruppe den er rettet imod, omfatte turistinteresser, professionelle forhold, socialgrupper, sociale arrangementer og andre informationsgrupper, som af GeoPlus er klassificeret som prioriterede oplysninger.
 2. Deltagerne i GeoPlus undersøgelsen må kun være personer som er fyldt 18 år og som er fuldmyndige, herefter kaldet ”deltagerne”.
 3. Bortset fra at de yder hjælp til at nå de mål, som GeoPlus har stillet, vil deltagere som kvalificeres til deltagelse i målgruppen for de enkelte undersøgelser have mulighed for at modtage en Voucher til hotelophold hos samarbejdspartnere hos Eurorest gruppen.
 4. Betingelsen for tildeling af en Voucher for deltagelse i GeoPlus undersøgelse er: a) accept af deltagerbetingelserne, b) deltagelse i undersøgelsen, som er tilgængelig på GeoPlus Internetside, c) svar på alle spørgsmål i undersøgelsens spørgeskema, d) angivelse af korrekt leveringsadresse til Voucheren til gratis indkvartering.
 5. Forbrugeres persondata behandles med henblik på at gennemføre bestillinger, til marketingsformål, samt til ved lov accepterede administrationsformål, dvs. direkte marketing af produkter eller serviceydelser. Forbrugerne har ret til at få adgang til og til at rette personoplysninger, og til at kræve ophør af at de fortsat anvendes til marketingsformål.
  Forbrugeren samtykker i at Administratoren behandler persondata med henblik på fr i punkt 1 nævnte punkter, i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. Forbrugeren samtykker i at der til den af ham angivne e-mailadresse fremsendes e-mails med informativt indhold, samt om salgstilbud fra Administratoren eller dennes samarbejdspartnere.

II. Principperne for distribution af Vouchere til gratis indkvartering

 1. Der vil automatisk blive reserveret en Voucher, efter at en deltager har meddelt, at han ønsker at deltage i undersøgelsen på internetsiden www.geoplusresearch.com. Reservationen betyder, at Voucheren med et unikt nummer ikke tildeles en anden person, mens undersøgelsen udfyldes. Det giver garanti for at modtage en Voucher til vederlagsfri overnatninger, efter at have opfyldt de i Del I beskrevne deltagerbetingelser, sammen med de øvrige forhold, som er beskrevet i disse deltagerbetingelser.
 2. Voucheren gøres tilgængelig i digital form, efter at undersøgelsen er udført, og efter at have erlagt gebyr fremsendes den med traditionel post – afhængigt af hvad deltageren vælger. Voucheren er ligeledes tilgængelig på siden, hvor deltageren kan redigere sine personoplysninger, hvilken side man ledes hen på via det link som fremsendes i e-mail besked, som bekræfter indbetaling af gebyr for udstedelsen.
 3. Organisatoren af GeoPlus Undersøgelsen forbeholder sig ret til frit at vælge leverandør af Voucheren til vederlagsfri overnatning – dokumenter som bemyndiger indehaveren til gratis overnatninger på den udvalgte hotelgruppe og andre turistobjekter. For øjeblikket anvendes Eurorest hotelkuponer som GeoPlus Undersøgelsens Vouchere til gratis overnatninger.

III. Principperne for udfyldning og anvendelse af Eurorest hotelkuponer på hotellerne

  Eurorest hotelkupon


 1. En Eurorest hotelkupon er et personligt dokument, som bemyndiger maksimalt to personer til at gøre brug af gratis overnatninger eller rabatophold med pension på feriecentre, som er oplistet i hotelkataloget.
 2. Det maksimale antal vederlagsfri overnatninger eller rabatophold med pension som en Eurorest hotelkupon bemyndiger til, er angivet på kuponen i feltet "Antal overnatninger".
 3. Flere Eurorest hotelkuponer kan anvendes flere samlet, og således kan opholdet forlænges.
 4. Eurorest hotelkupon er gyldig fra udstedelsesøjeblikket, og til den dato om er angivet på kuponen i feltet ”Gyldighedsdatoen”, og som ikke kan forlænges. Opholdet på feriecenteret skal senest afsluttes på hotelkuponens sidste gyldighedsdag.
 5. Deltagere som besidder en Eurorest hotelkupon kan kun anvende hotelkuponen en gang, og kun på et, af deltageren selvstændigt valgt feriecenter. Feriecenteret er forpligtet til at inddrage hotelkuponen, når deltageren ankommer.
 6. Eurorest hotelkupon er forsynet med en sikkerhedsanordning i form af en metallisk ornamentering (i tilfælde af elektroniske kuponer er sikkerhedsanordningen en individuelt genereret QR kode), og indeholder af computeren udfyldt felter: Kupon nummer, gyldighedsdato, antal overnatninger. Forbrugeren udfylder selvstændigt, med kuglepen og med blokbogstaver feltet: Fornavn og Efternavn, Bopæl. Han er også forpligtet til at underskrive kuponen i feltet ”Underskrift fra indehaveren af hotelkuponen”.
 7. Eurorest hotelkupon er ugyldig, hvis dens gyldighedsdato er overskredet, den er beskadiget på en måde, som gør det umuligt at konstatere dens ægthed (i tilfælde af traditionelle hotelkuponer), er blevet udfyldt af forbrugeren på en måde, som ikke er i overensstemmelse med de principper, som er defineret i punkt 6, eller hvis forbrugeren ikke har underskrevet den i feltet ”Underskrift fra indehaveren af hotelkuponen”.
 8. I tilfælde af at Eurorest hotelkupon tabes eller ødelægges af forbrugeren udstedes ikke duplikater (for traditionelle hotelkuponer). For ikke anvendte kuponer har forbrugeren ikke ret til refusion i form af pengeværdien eller nogen anden form for refusion.

 9. Hotelkatalog


 10. Hotelkataloget indeholder en liste over alle objekter, som er forpligtet til at betjene deltagerne. Kataloget befinder sig på adressen www.eurorest-hotels.com, og indeholder bl.a. Følgende oplysninger om hvert objekt:
  1. De perioder, hvor objektet modtager deltagere;
  2. Det faglige antal måltider og typen af disse, som af objektet hver dag udleveres til deltagerne;
  3. Størrelsen af den tarif som er gældende for deltagerne på objektet:
   1. For de objekter som tilbyder vederlagsfri overnatning er det gældende tarif for måltider, som er dagspriser for en voksen person, og inkluderer de af objektet angivne måltider, sammen med standard hotelservice;
   2. Objekter som tilbyder rabatophold med pension tilbyder dagspriser, som er gældende for en voksen person, under hensyntagen til rabatten, og inkluderer indkvartering, de af objektet angivne måltider, sammen med standard hotelservice.

 11. Objekternes rettigheder og pligter


 12. Objekterne er forpligtet til at modtage deltagerne på de i disse deltagerbetingelser angivne bestemmelser.
 13. Objekterne sikrer deltagerne minimum 2 måltider dagligt under hele deres ophold.
 14. I tilfælde af at der ikke er nogen ledige værelser i den af deltageren valgte periode, har objektet ret til ikke at modtage reservationer, også i den periode hvor objektet er markeret for modtagelse af deltagere.
 15. Objekterne kan afvise at betjene en deltager, eller opsige opholdet med omgående virkning, såfremt deltageren ikke overholder de principper, som er fastlagt i nærværende deltagerbetingelser, eller hvis deltageren overtrådte de bestemmelser, som gælder på objekterne.

 16. Deltagernes rettigheder og pligter


 17. Inden deltageren ankommer til objektet, er han forpligtet til direkte og selvstændigt at kontakte det valgte objekt, foretage reservation, og bekræfte de aktuelle tariffer, som gælder for deltageren på objektet.
 18. Deltageren er forpligtet til selv at vælge tidsrummet og fastlægge længden af opholdet på objektet, og også til at videregive disse informationer til personaler på objektet, i det øjeblik værelset reserveres.
 19. Betingelsen for at objektet betjener deltageren er dennes betaling af den gældende tarif på objektet under opholdet. Den gældende tarif skal forudbetales, med et beløb der svarer til antallet af planlagte overnatninger for hver voksen person. Tarifferne angives i objektets tilbud i hotelkataloget.
 20. Deltageren er forpligtet til selv og for egen regning at organisere transport til objektet og retur.
 21. Deltagere som gør brug af supplerende betalingsydelser, som tilbydes af objektet, så som: sportsfaciliteter, telefon, ekstralevering af seng, parkering og lignende, er forpligtet til at betale for disse i overensstemmelse med gældende prisliste på objektet, indenfor den frist som er fastsat i objektets forretningsbetingelser, eller som er aftalt individuelt med objektet.
IV. Levering og gebyr for Voucher til gratis overnatninger

 1. Voucher til gratis indkvartering leveres til undersøgelsens deltagere via elektronisk eller traditionel post, til den adresse som deltageren har angivet i adresseformularen.
 2. GeoPlus forpligter sig til at tildele deltagerne i undersøgelserne en Voucher, på betingelse af at undersøgelsens spørgeskema er fuldt udfyldt. Tildeling af en Voucher betyder, at den bemyndigede person har mulighed for at modtage denne, på betingelse af indbetaling af et gebyr for udstedelsen.
 3. Størrelsen af leveringsgebyret for Voucher til gratis indkvartering afhænger af den måde, gebyret erlægges på. Gebyret indbefatter omkostningerne til at generere og fremsende Voucheren, og først og fremmest er dette det eneste og endelige beløb, som dækker omkostningerne til at generere og fremsende Voucheren, og som opkræves hos Deltageren i undersøgelsen. Deltageren i undersøgelsen vælger selv den for ham nemmeste måde at indbetale gebyret.
 4. Undersøgelsens organisator forbeholder sig ret til i fremtiden at ændre størrelsen af gebyret.

V. Reklamation og andre rettigheder, som tilkommer Deltagerne i Undersøgelsen

 1. Såfremt e-mail beskeden eller postforsendelsen fra undersøgelsens organisator eller systemoperatør (afhængigt af måden, hvorpå Voucheren leveres) ikke indeholder et korrekt link, eller såfremt Voucheren er beskadiget eller indeholder fejl, bedes deltageren via elektronisk post fremsende Voucheren til verificering til adressen [email protected] eller fremsende Voucher i papirform til postadressen hos GeoPlus. Efter at have identificeret årsagerne til at der er genereret en beskadiget eller forkert Voucher, leverer undersøgelsens organisator GeoPlus deltageren en ny Voucher.
 2. Såfremt undersøgelsens deltager har andre forbehold i forhold til modtagelse af Voucher, kan denne indgive en skriftlig reklamation til organisatorens postadresse, eller til adressen [email protected], eller ved hjælp af den på internetsiden tilhørende GeoPlus anbragte kontaktformular.
 3. Deltagerens reklamation vil blive behandlet indenfor en frist af fjorten dage, fra dagen hvor organisatoren modtager anmeldelsen ved hjælp af kontaktformularen, e-mailbesked med den reklamerede Voucher, eller reklamationen fremsendt med post.
 4. Såfremt reklamationen anerkendes, vil undersøgelsens organisator GeoPlus sende deltageren en ny fuldgyldig Voucher, og såfremt dette ikke er muligt, returnere det gebyr som deltageren har erlagt.
 5. En deltager som udfylder adresseformularen på internetsiden www.geoplusresearch.com, kan indenfor en frist af fjorten dage fra modtagelse af Voucheren til gratis indkvartering give afkald på Voucheren, ved hjælp af en relevant skriftlig erklæring via kontaktformularen, eller fremsendt skriftligt til organisatorens postadresse. For at overholde fristen på 14 dage, er det tilstrækkeligt at afgive erklæringen inden udløbet af denne.
 6. Såfremt deltageren giver afkald på Voucheren til gratis indkvartering, med overholdelse af de principper som er angivet i nærværende afsnit, og har erlagt hele gebyret for Voucheren eller en del af dette, vil pengene blive returneret til deltageren omgående, og ikke senere end indenfor 7 dage fra det tidspunkt, hvor deltageren har fremsendt erklæringen om afkald, under forudsætning af, at Voucheren endnu ikke er registreret på objekter under hotelkataloget.

VI. Organisatoren af undersøgelsen GeoPlus og dennes ansvar

 1. Organisatoren af undersøgelsen er TLG Travel Group LLC med hovedsæde i 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, herefter i nærværende deltagerbetingelser kaldet “Organisatoren” eller ”GeoPlus”.
 2. Al korrespondance til GeoPlus og Organisatoren af undersøgelsen samt reklamationer bør stiles til adressen: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. nr 2868, 50-458 Wroclaw 52.
 3. Organisatoren af undersøgelsen organiserer ikke turisme eller formidler turisme, som defineret i polsk Lov af 29. august 1997 om serviceydelser indenfor turisme (Lovbekendtgørelse offentliggjort i polsk Lovtidende fra 2004 Nr. 223 position 2268 med senere ændringer).
 4. Organisatoren af undersøgelsen bærer ikke noget ansvar for deltagerens anvendelse af hotelkuponen på et hotel eller et andet feriecenter.
 5. Organisatoren formidler på ingen måde reservation af ophold for Voucherens indehaver på det af denne valgte hotel eller andet feriecenter.
 6. Organisatoren har ret til at ændre nærværende deltagerbetingelser. Aktuelle Deltagerbetingelser er altid tilgængelige på Internetsidenwww.geoplusresearch.com/terms.html.
13
13 år med GeoPlus. Vi har siden 2006 gennemført opinionsundersøgelser i EU for private virksomheder og offentlige institutioner.