Algemene Voorwaarden van GeoPlus


I. Voorwaarden voor deelname aan het onderzoek van GeoPlus

 1. Het doel van onderzoek van GeoPlus is voorkeuren en gedrag van de geënquêteerden te identificeren. De omvang van het onderzoek kan, afhankelijk van de onderzoeksgroep, betrekking hebben op toeristische interesses, professionele voorkeuren, maatschappelijke positie of andere soorten informatie die GeoPlus als van belang beschouwt.
 2. Uitsluitend volwassen rechtsbekwame personen (verder "deelnemers" genoemd) mogen meedoen aan het onderzoek van GeoPlus.
 3. Behalve hulp te verlenen aan GeoPlus bij de realisatie van de onderzoeksdoelen, hebben personen, gekwalificeerd voor deelname aan het onderzoek, de mogelijkheid om een Voucher te verkrijgen voor overnachtingen in hotels die samenwerken met Eurorest.
 4. Voorwaarde voor toewijzing van een Voucher voor deelname aan het onderzoek van GeoPlus is: a) akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden; b) meedoen aan het onderzoek, toegankelijk op de internetsite van GeoPlus; c) antwoord geven op alle vragen in de enquête; d) opgeven van een correct adres om de Voucher voor gratis accommodatie te kunnen ontvangen. 
 5. De persoonlijke gegevens van de Consumenten worden bewerkt om de bestelling te realiseren, voor promotiedoeleinden en voor de wettelijk legitieme oogmerken van de Verstrekker, d.w.z. voor directe marketing van eigen producten en diensten. De Consument heeft recht op inzage in zijn persoonlijke gegevens, op wijziging en verwijdering ervan.
  De Consument geeft zijn toestemming voor de bewerking van zijn persoonsgegevens door de administrateur voor oogmerken genoemd in punt 1 in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Consument geeft zijn toestemming voor het versturen van informatie en handelsinformatiedoor de Administrateur of zijn contractanten naar het door hem opgegeven e-mailadres.

II. Regels van de distributie van Vouchers voor gratis accommodatie

 1. De reservering van de Voucher geschiedt automatisch nadat u aangeeft dat u deel wilt nemen aan het onderzoek op de site www.geoplusresearch.com. De reservering betekent dat, tijdens het beantwoorden van de vragen, de Voucher met een uniek nummer niet aan een andere persoon toegewezen wordt. Het betekent dat we garanderen dat de deelnemer een Voucher voor gratis accommodatie krijgt, nadat hij aan alle voorwaarden omschreven in par. I en de andere voorwaarden omschreven in deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
 2. De Voucher wordt ter beschikking gesteld in electronische vorm of per post toegestuurd nadat het onderzoek afgesloten is en de leveringskosten betaald zijn. De deelnemer kiest zelf de wijze van verzending van de Voucher. De Voucher is ook beschikbaar op de site waar de deelnemer zijn gegevens kan verandereen; die site kan die bereikt worden d.m.v. de link toegestuurd in het e-mailbericht waarin de betaling van de leveringskosten bevestigd is.
 3. De organisator van het onderzoek van GeoPlus behoudt zich het recht voor de leveranciër te kiezen van Vouchers voor gratis accommodatie – documenten die de houders vrijstellen van het betalen voor overnachtingen in een geselecteerde groep van hotels en andere toeristische objecten. In het lopende onderzoek van GeoPlus hebben de Vouchers de vorm van Eurorest-hotelcheques.

III. Regels voor het invullen en gebruiken van de Eurorest hotelcheques in hotels

  De Eurorest-hotelcheque


 1. De Eurorest hotelcheque is een document op naam dat aan maximaal 2 personen recht op gratis overnachtingen of op gereduceerd verblijf met maaltijden geeft, te gebruiken in hotels en pensions vermeld in de Lijst van Hotels.
 2. Het maximaal aantal gratis overnachtingen of dagen van gereduceerd verblijf met maaltijden, waarop de Eurorest hotelcheque recht geeft, staat op de cheque vermeld in het veld "Aantal overnachtingen".
 3. Eurorest hotelcheques kan men combineren en zo kan men het verblijf verlengen.
 4. De Eurorest hotelcheque is geldig vanaf de datum van aanmaak tot en met de verloopdatum vemeld in het veld "Verloopdatum" die niet verlengd kan worden. Het verblijf in het hotel dient beëindigd te worden ten laatste op de dag van de verloopdatum van de hotelcheque.
 5. De deelnemer die in bezit is van een Eurorest-hotelcheque mag de cheque uitsluitend één keer inwisselen in één Object dat hij heeft gekozen. Het Object is verplicht de hotelcheque van de deelnemer aan te nemen op de dag van aankomst in het hotel.
 6. De Eurorest hotelcheque is voorzien van een beschermend metallic logo (of een individueel gegenereerde QR-code in het geval van electronische cheques) en heeft door de computer ingevulde velden: Chequenummer, Datum van aanmaak, Aantal overnachtingen. De chequehouder is verplicht met een balpen de volgende velden zelfstandig in te vullen in hoofdletters: Naam en Achternaam, Woonplaats. Tevens is hij verplicht om zijn handtekening zetten in het veld: "Handtekening van de chequehouder".
 7. Een Eurorest hotelcheque is ongeldig, als de geldigheidsduur ervan verlopen is of als deze beschadigd is, waardoor het niet mogelijk is om vast te stellen of deze echt is (in het geval van de cheque in de papieren vorm), anders dan volgens de regels bepaald in punt 6 door de chequehouder is ingevuld, of de chequehouder geen handtekening in het veld "Handtekening van de cheque houder" heeft gezet.
 8. In geval van verlies of beschadiging van een Eurorest hotelcheque door zijn houder worden geen duplicaten uitgegeven. Voor een niet gebruikte Eurorest hotelcheque wordt geen tegenwaarde in geld of welke vorm dan ook geretourneerd.

 9. Lijst van hotels


 10. De Lijst van Hotels met alle hotels en pensions, die zich verplicht hebben Eurorest chequehouders te ontvangen, is op de pagina www.eurorest-hotels.com vermeld en bevat o.a. de volgende informatie over elk hotel of pension:
  1. Periodes waarin Eurorest hotelcheques aanvaard worden;
  2. Aantal en soort aan de Eurorest hotelchequehouders geserveerde maaltijden in het hotel of pension per dag;
  3. Tarieven die in een hotel of pension voor houders van de Eurorest hotelcheque gelden:
   1. In het geval van hotels of pensions, die gratis overnachtingen aanbieden, zijn dit verplichte maaltijdkosten, die gelden voor één volwassen persoon per dag en die de kosten van maaltijden, geldend in dit hotel of pension omvatten, inclusief de kosten van standaard hotelservice;
   2. In het geval van hotels of pensions, die gereduceerd verblijf met maaltijden aanbieden, zijn dit dagtarieven, voor één volwassen persoon die na aftrek van de kortingen de kosten van verblijf, maaltijden en standaard hotelservice dekken die gelden in dit hotel of pension;

 11. Rechten en plichten van hotels en pensions


 12. Hotels en pensions zijn verplicht de houders van Eurorest hotelcheques te onthalen conform de regels in de Algemene Voorwaarden.
 13. Hotels en pensions garanderen de chequehouders die deze Eurorest hotelcheque willen gebruiken een minimum van 2 maaltijden per dag gedurende het hele verblijf.
 14. De hotels en pensions hebben het recht een boeking te weigeren, in het geval dat dit hotel of pension geen vrije plaatsen heeft in de periode gekozen door de houder van Eurorest hotelcheque, ook gedurende periode waarin de Eurorest hotelcheques gewoonlijk worden geaccepteerd.
 15. Hotels of pensions hebben het recht de houder van Eurorest hotelcheque bediening te weigeren of de kamer op te zeggen, indien de houder van de cheque zich niet aan de regels bepaald in deze Algemene Voorwaarden heeft gehouden of als hij in strijd met het reglement van dit hotel of pension heeft gehandeld.

 16. Rechten en plichten van de houder van een Eurorest hotelcheque


 17. De houder van Eurorest hotelcheque is verplicht zelf met het gekozen hotel of pension voor zijn komst contact op te nemen, het verblijf te reserveren en de actuele maaltijdkosten te bevestigen die voor houders van Eurorest hotelcheques in dit hotel of pension gelden.
 18. De houder van de Eurorest hotelcheque is verplicht zelfstandig een periode te kiezen en de duur van het verblijf in het hotel of pension te bepalen. Ook dient hij deze informatie samen met het nummer van de hotelcheque aan het personeel van het vakantieverblijf door te geven op het moment van de boeking.
 19. De Eurorest hotelcheque mag worden gebruikt op voorwaarde dat de maaltijdkosten voor het aantal geplande overnachtingen voor elke volwassen persoon van tevoren in het vakantiecentrum worden betaald, conform de tarieven die in een hotel of pension gelden voor de periode waarin de cheques worden geaccepteerd. De tarieven worden genoemd bij dit hotel of pension in de Lijst van Hotels
 20. .
 21. De houder van de Eurorest hotelcheque is verplicht het vervoer naar het hotel of het pension en terug zelf te organiseren en de kosten daarvan zelf te dekken.
 22. De houder van de Eurorest hotelcheque die van extra diensten aangeboden door hotel of pension, zoals sportcentra, telefoon, extra bed, parking, enz. gebruik maakt, dient hiervoor conform het tarief en periodes genoemd in reglement van dit hotel of pension, of volgens individuele afspraken met dit hotel of pension, te betalen.

IV. Levering en kosten van de Voucher voor gratis accommodatie

 1. Het Certificaat voor gratis accommodatie wordt aan de Deelnemers van het Programma per e-mail of post toegestuurd naar het in het adresformulier opgegeven adres.
 2. GeoPlus verplicht zich tot het toewijzen van de Vouchers aan de deelnemers van het onderzoek die de enquête volledig hebben ingevuld. De toewijzing van de Voucher houdt in dat deze in ontvangst genomen kan worden door een bevoegde persoon op voorwaarde dat de leveringskosten zijn betaald.
 3. De leveringskosten van de Voucher voor gratis accommodatie is afhankelijk van de betalingswijze. Dit bedrag omvat de uitgave- leveringskosten van de Voucher en is het enige en uiteindelijke bedrag dat door de deelnemer betaald moet worden. De Deelnemer kiest zelf voor welke betalingswijze hij voorkeur heeft.
 4. De Organisator van het onderzoek heeft het recht op de wijziging van de leveringskosten in de toekomst.

V. Terugvordering en andere rechten van de Deelnemers van het Onderzoek

 1. Indien het e-mailbericht van de organisator van het onderzoek geen correcte link bevat of indien de Voucher in de zending beschadigd is of fouten bevat, wordt de deelnemer verzocht om de electronische Voucher per e-mail te sturen voor verificatie naar [email protected] of de papieren Voucher naar het correspondentieadres van GeoPlus terug te sturen. Na verificatie zal de organisator van het onderzoek van GeoPlus aan de deelnemer een nieuwe Voucher leveren.
 2. In het geval van andere bezwaren van de Deelnemer betreffende de ontvangen Voucher, kan hij een schriftelijke klacht indienen op het correspondentieadres van de organisator van het onderzoek van GeoPlus of via het e-mailadres [email protected] of via het contactformulier op de site van GeoPlus.
 3. Een klacht, ingediend door de Deelnemer, wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen door de organisator, gerekend vanaf de ontvangstdatum van het bezwaarschrift, e-mailbericht met de Voucher of bericht gestuurd via contactformulier.
 4. Indien de reclamatie erkend wordt, dient de Organisator van het Onderzoek van GeoPlus aan de deelnemer een nieuwe, geldige cheque te versturen en als dit niet mogelijk is, de tegenwaarde van de betaalde kosten van de cheque aan de deelnemer terug te betalen.
 5. De Deelnemer, die op de internetsite www.geoplusresearch.com het adresformulier heeft ingevuld, heeft het recht om binnen de termijn van 14 dagen vanaf de ontvangstdatum van zijn Voucher voor gratis accommodatie, van de Voucher af te zien door een desbetreffende schriftelijke verklaring via het contactformulier of naar het correspondentieadres van de Organisator te versturen. Om binnen deze termijn van tien dagen te blijven, volstaat het de schriftelijke verklaring voor de vervaldatum in te dienen.
 6. Wil de deelnemer van de Voucher voor gratis accommodatie afzien conform met de voorwaarden, genoemd in dit artikel en hij heeft de gehele of gedeeltelijke kosten van de Voucher betaald, dan krijgt hij deze kosten onmiddelijk terugbetaald (d.w.z. niet later dan na 7 dagen, gerekend van de dag waarop de deelnemer de verklaring over afzien van de Voucher) op voorwaarde dat de Voucher nog niet geregistreerd was in een van de objecten uit de Lijst van Hotels.

Organisator van het onderzoek van GeoPlu en zijn aansprakelijkheid

 1. De organisator van het onderzoek, ook "organisator" of "GeoPlus" genoemd, is TLG Travel Group LLC, gevestigd te 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, Verenigde Staten.
 2. Alle correspondentie voor GeoPlus en Organisator van het onderzoek diens worden gericht naar TLG Travel Group LLC, skr. poczt. nr 2868, 50-458 Wrocław 52.
 3. De organisator van het onderzoek is geen toeristische organisatie en houdt zich niet bezig met toeristische bemiddeling, conform de geldende wetgeving.
 4. De Organisator van het onderzoek is niet aansprakelijk voor het gebruik van de cheque door de Deelnemer in een hotel of een andere aangelegenheid.
 5. De Organisator van het onderzoek bemiddelt op geen enkele wijze bij het reserveren van het verblijf in een hotel of in een ander object die de deelnemer heeft gekozen.
 6. De Organisator heeft het recht tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. De actuele Algemene Voorwaarden zijn altijd op de internetsite www.geoplusresearch.com/terms.html toegankelijk.
13
13 jaar GeoPlus. Sinds 2006 voeren wij opinieonderzoeken uit in de Europese Unie in opdracht van particuliere investeerders en instituties.