Vilkår og betingelser for utstedelse av Eurorest Gavekortene


TLG Travel Group LLC med hovedkontor i 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, et selskap etter amerikansk handelslov oppført i register over selskaper med begrenset ansvar for delstaten Delaware, USA (videre «Leverandør») fastsetter følgende vilkår og betingelser som bestemmer partenes rettigheter og plikter innenfor distribusjon av Eurorest Gavekortene.


Informasjon om distribusjon av Eurorest Gavekortene kan legges ut på ulike nettsteder som er knyttet tematisk til reiser og reiseliv, men det å komme i besittelse av Eurorest Gavekortene skjer gjennom nettsiden https://eurorest.net/. Levering av Gavekort innledes av godkjenning og bekreftelse av at man har forstått vilkår og betingelser. Partene godkjenner at bestemmelser i vilkår og betingelser er et bindende grunnlag for gjennomføring av bestilte tjenester.Definisjoner:

Leverandør – TLG Travel Group LLC med hovedkontor i 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, et rettssubjekt som utsteder og leverer Eurorest Gavekortene. Leverandørens oppgave er å sikre Mottakeren et Gavekort, på grunnlag av det skal han eller hun motta rabatter for opphold i Objekter som er fastsatt i følgende vilkår og betingelser.


Mottaker – en fysisk person som har fylt 18 år og har full rettshandelsevne, og også en juridisk person og en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person som spesielle lovbestemmerlser gir rettshandelsevne til, og som er interessert i å motta Eurorest Gavekortet.


Objekt – et hotell eller en annen turistorganisator som sikrer mulighet til å benytte seg av overnatting som en del av Eurorest rabattsystemet, etter regler som finnes i følgende vilkår og betingelser, og regler for hotelltjenester i Objektet.


Ekspeditør – Universo sp. z o.o. med hovedkontor i Wrocław, adresse: ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, KRS [foretaksregister] 0000326782, REGON [org.nr.] 020907807, NIP [mva-nummer] 8971749495, som tilbyr for Mottakeren tjenester innen levering av Gavekort til Mottakere og kundeservice.


§1 Eurorest HotellGavekortet
 1. Eurorest Hotellgavekortet er et dokument med eierens navn som gir maksimum to personer rett til gratis overnatting i Objekter som står oppført i Hotellkatalogen, med forbehold om å betale obligatoriske matsatser for oppholdets faktiske periode.
 2. Mottak av Eurorest HotellGavekortet er mulig etter å ha betalt avgifter for dets utstedelse og levering.
 3. Maksimalt antall gratis overnattinger som Eurorest HotellGavekortet gir rett til, er oppgitt på Gavekortet under «Antall overnattinger».
 4. Eurorest Gavekortene kan man knytte sammen og på den måten forlenge oppholdet.
 5. Utløpsdatoen for Eurorest Hotellgavekortet, bestemt på kjøpsstadiet, markeres med datoen som er skrevet på Gavekortet i feltet "Utløpsdato". Oppholdet på hotellet skal avsluttes senest den siste dagen av Gavekortets gyldighet.
 6. Mottakeren kan bruke HotellGavekortet kun én gang, og bare på ett Objekt som han eller hun velger selv. Objektet er forpliktet til å beholde HotellGavekortet når Mottakeren ankommer hotellet.
 7. Eurorest HotellGavekortet har en sikkerhetskode og inneholder elektronisk fylte felter: Gavekortets nummer, utløpsdato, antall overnattinger. Mottakeren fyller ut selv, med penn og med blokkbokstaver: fornavn, etternavn og bostedsadresse. Gavekortet må også underskrives i feltet «Underskrift til Gavekortets eier».
 8. Hotellgavekort kan leveres til Mottakeren i vanlig post, eller kan genereres elektronisk i form av PDF-filen som leveres til Mottakeren på e-post rett etter å ha betalt avgifter for utstedelse og levering. Innholdet i det elektroniske Gavekortet og omfanget av dets bruk er det samme som i tilfelle Gavekort i papirversjon.
 9. Eurorest HotellGavekortet blir ugyldig når det har gått ut på dato, er blitt skadet slik at det ikke kan verifiseres, er blitt fylt ut av Mottakeren på en måte som er i strid med regler omtalt i 6. ledd, eller hvis Mottakeren ikke har underskrevet det i feltet «Underskrift til Gavekortets eier».
 10. Hvis Mottakeren har ødelagt eller mistet Eurorest HotellGavekortet, blir det ikke utstedt et duplikat. For HotellGavekort som ikke blir brukt, får Mottakeren ikke refusjon av penger eller en annen kompensasjon.

§2 Hotellkatalogen

Hotellkatalogen inneholder en oversikt over alle Objekter som er forpliktet til å betjene Mottakere, og den finnes på nettsiden https://www.eurorest.net/ og inneholder bl.a. følgende informasjon om ethvert Objekt:


 1. perioder når Objektet tar imot Mottakeren;
 2. daglig antall måltider og typer måltider som Mottakeren får servert av Objektet;
 3. beløpet på obligatoriske matsatser som er gjeldende for Mottakere i Objektet. Matsatser er daglige satser for en voksen person, og de inkluderer måltider som serveres av Objektet og standard hotellservice. Mottakeren har plikt til å betale for obligatoriske matsatser i Objektet der han/hun skal bruke sitt Gavekort.

§3 Objektenes rettigheter og plikter
 1. Basert på atskilte avtaler inngått med Leverandøren, er Objekter forpliktet til å ta imot Mottakere i samsvar med regler såm går ut fra følgende vilkår og betingelser og selve Gavekortet.
 2. Objekter sikrer Mottakere minst 2 måltider daglig under hele oppholdet.
 3. Hvis det ikke er ledige plasser i denne perioden når Mottakeren ønsker å komme, i perioden når Objektet oppga at det kan ta imot Mottakere, har Objektene rett til å nekte å ta imot reservasjon.
 4. Objektene kan nekte å betjene Mottakeren eller si opp med øyeblikkelig virkning avtale om hotelltjenester hvis Mottakeren ikke retter seg etter reglene i følgende vilkår og betingelser eller overtrer reglene gjeldende i Objektet.

§4 Mottakerens rettigheter og plikter
 1. Før ankomsten til Objektet er Mottakeren forpliktet til selv å ta direkte kontakt med Objektet, gjøre reservasjon og bekrefte satser som er gjeldende for Mottakere i Objektet.
 2. Mottakeren er forpliktet til selv å velge dato for ankomst og lengde av oppholdet i Objektet og til å formidle disse opplysningene til hotellets personale når han/hun gjør reservasjon.
 3. Forutsetningen for at Mottakeren skal bli betjent av Objektet, er at Mottakeren betaler obligatoriske matsatser for hele oppholdsperioden for enhver person som oppholder seg i Objektet som en del av bruk av Eurorets Gavekortet. Satsene skal betales på forskudd for alle planlagte overnattingsnetter for hver voksen person. Satsene finnes i Objektets tilbud i Hotellkatalogen.
 4. Mottakeren er forpliktet til å ordne og betale selv for transport til og fra Objektet.
 5. Mottakeren som benytter seg av tilleggstjenester som tilbys av Objektet, og som man skal betale ekstra for, sånne som bruk av idrettsanlegg, telefon, ekstra seng, parkeringsplass osv. er forpliktet til å betale for det etter prislisten som er gjeldende i Objektet innom fristen oppgitt i Objekets reglement eller individuelt avtalt med Objektet.
 6. Ved bruk av tjenester som tilbys av Leverandøren, skal Mottakeren utøve sine rettigheter i samsvar med gjeldende regler, prinsipper for god oppførsel og handle i samsvar med rettferdig markedspraksis, og han/hun skal særlig ikke gi Leverandøren eller tredjepersoner, som en del av bruk av Gavekortene, innhold av ulovlig karakter.

§5 Vilkår for levering av Gavekort
 1. Gavekort sendes til postadresse eller e-postadresse som oppgis i bestillingsskjema. Leverandøren skal umiddelbart informere Mottakeren om feil utfylt bestillingsskjema som fører til at sending blir umulig eller forsinket.
 2. Avhengig av lovbestemmelser som gjedler i landet der levering finner sted, muliggjør Leverandøren for Mottakeren å betale for utstedelse og levering av Gavekort med bankoverføring, betalingskort eller gjennom betalingsnettsteder.
 3. Ved valg av online betalingsform skal man i tillegg til tiden som er nødvendig for å motta Gavekort, ta hensyn til tiden som trengs for å verifisere transaksjon av betalingsnettsteder.

§6 Klageprosedyre
 1. Ekspeditør er et rettssubjekt som på vegne av Leverandøren er ansvarlig for plikter som gjelder behandling av klager og refusjoner, samt prosedyrer for tilbaketrekking fra avtalen som nevnes i § 8 vilkår og betingelser.
 2. I tilfelle Mottakeren fastslår feil ved Gavekort, f.eks. manglende rett til opphold i Objektet etter vilkår som går ut fra Gavekort, eller andre avvik, bør Mottakeren ta kontakt med Ekspeditøren gjennom et kontaktskjema som finnes på www.eurorest.net. Kundeservice tilbyr tjenester på engelsk eller polsk.
 3. Fristen for behandling av klagen av Ekspeditøren som handler på vegne av Leverandøren, er på 14 dager.
 4. I tilfelle klagen blir godkjent, skal Leverandøren, gjennom Ekspeditøren, og etter Mottakerens ønske, bytte Gavekort, gi refusjon av penger eller redusere prisen for utstedelse av Gavekort.
 5. Mottakeren har mulighet til å benytte seg av metoder for utenrettslig tvisteløsning, og informasjon om dette finnes bl.a. på følgende nettside http://ec.europa.eu/consumers/odr. Det å anvende en metode for utenrettslig tvisteløsning er avhengig av Leverandørens samtykke.

§7 Tilbaketrekking fra avtalen
 1. Mottakeren som er forbruker, og som har inngått avtalen basert på følgende vilkår og betingelser, har rett til å trekke seg fra avtalen uten å oppgi en grunn, ved å levere en relevant erklæring skriftlig eller i form av et dokument. Rett til å trekke seg fra avtalen er tidsbegrenset og gjelder i 14 dager fra den dagen Gavekortet ble levert til Mottakeren.
 2. I tilfelle man benytter seg av rett til å trekke seg fra avtalen, skal Gavekortet sendes tilbake til Ekspeditørens adresse for egen regning. Forsendelser som sendes av Mottakeren i form av oppkrav skal ikke mottas.
 3. Til returforsendelsen skal man vedlegge en skriftlig erklæring om å trekke seg fra avtalen og kontonummer som Leverandøren skal sende kostnaden for utstedelse av Gavekortet tilbake til.
 4. I tilfelle tilbaketrekking fra avtalen gir Leverandøren tilbake til Mottakeren kostnader dekket i forbindelse med utstedelse og levering av Gavekort, inkludert kostnader for levering av ting (unntatt ekstra kostnader som går ut fra leveringsmåte som ble valgt av Mottakeren, og som er annerledes enn den billigste vanlige leveringsmåten som tilbys av Selgeren), det skjer umiddelbart, i hvert fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen når Leverandøren blir informert om beslutning om å trekke seg fra avtalen. Refusjon av kostnadene skal foretas av Leverandøren ved bruk av samme betalingsformer som ble brukt av Mottakeren i forbindelse med å dekke kostnader for utstedelse og levering, med mindre Mottakeren samtykker til en annen løsning.
 5. I tilfelle tilbaketrekking fra avtalen kan Mottakeren bruke malen for erklæringen om å trekke seg fra avtalen som står nedenfor, og sende erklæringen til Ekspeditørens adresse:


……………………………………………….
Mottakerens navn
………………………………………………...
bostedsadresse

TLG Travel Group LLC med hovedkontor i 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
arrangørens adresse:
Universo sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 8A/2
51-643 Wrocław

Erklæring
om å trekke seg fra avtalen som ble inngått utenfor virksomhetens lokale


Jeg erklærer at jeg trekker meg fra avtalen …………........................................ nr. ............................................ som ble inngått den ...............................................
Jeg ber om refusjon av beløpet på .................. (med ord: ...............................................................) ved bruk av postanvisning/bankoverføring til følgende adresse.......................................................................................... …..
eller til kontonummer ........................................................................................................................... Samtidig ber jeg om å hente Eurorest Gavekortet etter å ha avtalt dato på forhånd, eller om å oppgi dets destinasjonssted.§8 Beskyttelse av personopplysninger
 1. Behandlingsansvarlig når det gjelder personopplysninger som oppgis av Mottakeren, er Leverandøren.
 2. Personopplysninger brukes for å gjennomføre den inngåtte avtalen. Derfor kan de utleveres til enheter som er ansvarlige for levering av kjøpte Gavekort til Mottakeren. Avhengig av omfanget av samtykke gitt av Mottakeren, kan personopplysninger brukes også til markedsføringsformål.
 3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er avtale eller smatykke gitt av Mottakeren og gjeldende lovbestemmelser. Det informeres at personopplysninger kan utleveres til mottakere av opplysninger med hjemmel i gjeldende lovbestemmelser eller når det er nødvendig for å gjennomføre bestemmelser i denne avtalen (mottakere blir enheter som behandler personopplysninger på vegne av Leverandøren på grunnlag av overføring av behandling av personopplysninger). Det informeres at personopplysninger som oppgis i løpet av inngått transaksjon, skal behandles i en periode som bestemmes av gjeldende lovbestemmelser. Det informeres om at man har rett til tilgang til sine personopplysninger, til å endre dem, fjerne eller begrense deres behandling. Det informeres om at man har rett til å gjøre innsigelser mot behandling og overføring av personopplysninger. Det informeres om at man har rett til å gjøre innsigelser mot behandling av personopplysninger til markedsføringsformål, i forhold til egne produkter og tjenester, til enhver tid uten innflytelse på behandlingsrett som ble gitt på grunnlag av samtykke før dets tilbaketrekking. Det informeres om at man har rett til å klage på behandling av personopplysninger, klagen rettes til et tilsynsorgan. Det informeres om at det å oppgi personopplysninger er en betingelse for å inngå avtale, og er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene som går ut fra gjennomføring av bestemmelser i avtalen. Å ikke oppgi personopplysninger skal resultere i manglende mulighet til å inngå avtale og gjennomføre dens bestemmelser.


14
14 år med GeoPlus. Siden 2006 gjennomfører vi meningsmålinger i Europeisk Union for private foretak og institusjoner.