Regulamin Badania GeoPlus


I. Warunki uczestnictwa w badaniu GeoPlus

 1. Badanie GeoPlus jest przeprowadzane w celu identyfikacji potrzeb i preferencji jego uczestników. Zakresem badania, w zależności od grupy, do której jest kierowane, mogą być objęte zainteresowania turystyczne, skłonności zawodowe, społeczne uporządkowanie i inne zbiory informacji klasyfikowane przez GeoPlus jako priorytetowe.
 2. W badaniu GeoPlus mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „uczestnikami”.
 3. Oprócz udzielenia pomocy w realizacji celów GeoPlus, zakwalifikowanie do grupy docelowej poszczególnych badań daje uczestnikowi możliwość uzyskania Vouchera na pobyt w hotelach współpracujących z siecią Eurorest.
 4. Warunkiem przydzielenia Vouchera za udział w badaniu GeoPlus jest: a) akceptacja tego regulaminu, b) wzięcie udziału w badaniu dostępnym na stronie internetowej GeoPlus, c) udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety badawczej, d) podanie poprawnego adresu doręczenia Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie.
 5. Dane osobowe Konsumentów przetwarzane są w celach realizacji zamówienia, w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Organizatora, tj. marketingu bezpośrednim produktów lub usług. Konsumentowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania dalszego przetwarzania w celach marketingowych.
  Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konsument wyraża zgodę na wysyłanie, na podany przez siebie adres e-mail, treści o charakterze informacyjnym oraz o charakterze informacji handlowej pochodzących od Organizatora lub jego kontrahentów.

II. Zasady dystrybucji Voucherów na bezpłatne zakwaterowanie

 1. Rezerwacja Vouchera następuje automatycznie po zgłoszeniu chęci udziału w badaniu na stronie www.geoplusresearch.com Rezerwacja oznacza, że w ciągu wypełniania badania Voucher o unikatowym numerze nie zostanie przydzielony innej osobie. Oznacza to gwarancję otrzymania Vouchera na bezpłatne noclegi po spełnieniu warunków opisanych w dziale I i pozostałych warunków opisanych w tym Regulaminie.
 2. Voucher zostanie udostępniony w postaci cyfrowej po zakończeniu badania i dokonaniu opłaty lub zostanie przesłany pocztą tradycyjną – w zależności od wyboru uczestnika. Voucher dostępny jest również na stronie edycji danych uczestnika, do której prowadzi link przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie opłaty za emisję.
 3. Organizator badania GeoPlus zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru dostawcy Voucherów na bezpłatne zakwaterowanie – dokumentów uprawniających posiadaczy do bezpłatnych noclegów w wybranej grupie hoteli i innych obiektów turystycznych. Obecnie w badaniu GeoPlus Voucherami na bezpłatne zakwaterowanie są czeki hotelowe Eurorest.

III. Zasady wypełniania i realizacji czeków hotelowych Eurorest w hotelach

  Czek hotelowy Eurorest


 1. Czek hotelowy Eurorest jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów lub ulgowego pobytu z wyżywieniem w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli.
 2. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów lub dni ulgowego pobytu z wyżywieniem, do których upoważnia czek hotelowy Eurorest, wymieniona jest na blankiecie czeku w polu "Liczba noclegów".
 3. Czeki hotelowe Eurorest można łączyć i tym samym przedłużać pobyt.
 4. Czek hotelowy Eurorest jest ważny od momentu wystawienia do daty zapisanej na czeku w polu „Data ważności”, która nie może zostać przedłużona. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności czeku hotelowego.
 5. Uczestnik posiadający czek hotelowy Eurorest może wykorzystać czek hotelowy tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania czeku hotelowego w momencie przybycia uczestnika.
 6. Czek hotelowy Eurorest jest opatrzony stanowiącym zabezpieczenie metalicznym ornamentem (w przypadku czeku elektronicznego zabezpieczeniem jest indywidualnie wygenerowany kod QR) i zawiera komputerowo wypełnione pola: Nr czeku, Data ważności, Liczba noclegów. Konsument wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania czeku w polu „Podpis posiadacza czeku”.
 7. Czek hotelowy Eurorest jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności (w przypadku czeku tradycyjnego), został wypełniony przez Konsumenta w sposób niezgodny z zasadami określonymi w punkcie 6 lub Konsument nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza czeku”.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czeku hotelowego Eurorest przez Konsumenta, duplikaty nie są wydawane (dla czeku tradycyjnego). Za niewykorzystany czek hotelowy Konsumentowi nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ani żadnej innej.

 9. Katalog Hoteli


 10. Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi uczestników, znajduje się pod internetowym adresem www.eurorest-hotels.com i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:
  1. Okresy, w których Obiekt przyjmuje uczestników;
  2. Dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych uczestnikom przez Obiekt;
  3. Wysokość stawek obowiązujących uczestników w Obiekcie:
   1. Dla Obiektów oferujących bezpłatne noclegi są to obowiązkowe stawki żywieniowe, które są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową;
   2. Dla Obiektów oferujących ulgowy pobyt z wyżywieniem są to stawki dzienne, które są stawkami dla jednej dorosłej osoby z uwzględnionym rabatem, obejmujące zakwaterowanie, deklarowane przez Obiekt posiłki i standardową obsługę hotelową.

 11. Prawa i obowiązki Obiektów


 12. Obiekty zobowiązane są do przyjmowania uczestników na warunkach niniejszego Regulaminu.
 13. Obiekty zapewniają uczestnikom minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.
 14. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie wybranym przez uczestnika, także w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania uczestników, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.
 15. Obiekty mogą odmówić obsługi uczestnika lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uczestnik nie dostosował się do zasad określonych w tym Regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.

 16. Prawa i obowiązki uczestnika


 17. Uczestnik przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących uczestnika w Obiekcie.
 18. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.
 19. Warunkiem obsługi uczestnika przez Obiekt jest opłacenie przez uczestnika stawek obowiązujących w Obiekcie w okresie pobytu uczestnika. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.
 20. Uczestnik zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.
 21. Uczestnik korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.

IV. Dostawa i opłaty za Voucher na bezpłatne noclegi

 1. Voucher na bezpłatne zakwaterowanie dostarczany jest uczestnikowi badań pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres wskazany przez uczestnika w formularzu adresowym.
 2. GeoPlus zobowiązuje się do przydzielenia uczestnikom badań Voucherów pod warunkiem kompletnego wypełnienia ankiety badawczej. Przydzielenie Vouchera oznacza, że możliwy jest jego odbiór przez uprawnioną osobę pod warunkiem uiszczenia opłaty za emisję.
 3. Wysokość opłaty doręczeniowej za Voucher na bezpłatne zakwaterowanie zależy od formy uiszczenia opłaty. Opłata zawiera w sobie koszt wygenerowania i przesłania Vouchera, a przede wszystkich jest jedyną i ostateczną kwotą pokrywającą emisję i dostawę Vouchera, która jest pobierana od uczestnika badań. Uczestnik badań samodzielnie wybiera dogodną dla siebie formę uiszczenia opłaty.
 4. Organizator badania zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłaty w przyszłości.

V. Reklamacje i inne prawa Uczestników Badań

 1. Jeżeli wiadomość e-mail lub przesyłka pocztowa od organizatora badania lub operatora (w zależności od sposobu doręczenia Vouchera) nie zawiera właściwego linku lub Voucher jest uszkodzony lub zawiera błędy, uczestnik powinien za pomocą poczty elektronicznej przesłać Voucher do weryfikacji na adres [email protected] lub odesłać Voucher w formie papierowej na adres korespondencyjny GeoPlus. Po zidentyfikowaniu przyczyny wygenerowania uszkodzonego lub błędnego Vouchera organizator badania GeoPlus dostarczy uczestnikowi nowy Voucher.
 2. W razie innych zastrzeżeń uczestnika badania co do otrzymania Vouchera, może on wnosić reklamacje pisemnie na adres korespondencyjny organizatora lub na adres [email protected] lub za pośrednictwem podanego na stronie internetowej GeoPlus formularza kontaktowego.
 3. Reklamacja uczestnika podlega rozpoznaniu w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez organizatora zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail z reklamowanym Voucherem lub pisma zawierającego reklamację.
 4. W razie uwzględnienia reklamacji, organizator badania GeoPlus prześle uczestnikowi badań nowy pełnowartościowy Voucher, a jeśli nie byłoby to możliwe, zwróci uczestnikowi wysokość uiszczonej przez niego opłaty.
 5. Uczestnik, który wypełnił formularz adresowy na stronie internetowej www.geoplusresearch.com, może w terminie czternastu dni od daty otrzymania Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie zrezygnować z Vouchera, składając odpowiednie oświadczenie za pomocą formularza kontaktowego lub przesyłając je w formie pisemnej na adres korespondencyjny organizatora. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Jeżeli uczestnik rezygnujący z Vouchera na bezpłatne zakwaterowanie, na zasadach określonych niniejszym działem, uiścił całość lub część opłaty za Voucher, pieniądze zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od przesłania przez uczestnika oświadczenia o rezygnacji, pod warunkiem że Voucher nie został jeszcze zarejestrowany w obiektach z Katalogu Hoteli.

VI. Organizator badania GeoPlus i jego odpowiedzialność

 1. Organizatorem badania jest TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, zwany w niniejszym regulaminie “organizatorem” lub „GeoPlus”.
 2. Wszelka korespondencja do GeoPlus i organizatora badania oraz reklamacje powinny być kierowane na adres: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. nr 2868, 50-458 Wrocław 52.
 3. Organizator badania nie jest organizatorem turystyki ani pośrednikiem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o usługach turystycznych (tekst jednolity publikowany w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zm.).
 4. Organizator badania nie ponosi odpowiedzialności za realizację czeku przez uczestnika w hotelu lub innym ośrodku.
 5. Organizator nie pośredniczy w żaden sposób w rezerwacji pobytu posiadacza Vouchera w wybranym przez niego hotelu lub innym ośrodku.
 6. Organizator ma prawo dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny zawsze na stronie internetowej www.geoplusresearch.com/terms.html.
13
13 lat GeoPlus. Od 2006 roku prowadzimy badania opinii publicznej w Unii Europejskiej dla podmiotów prywatnych i instytucji.