Regulamin emisji Voucherów Eurorest


TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, spółka amerykańskiego prawa handlowego wpisana do rejestru spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stanu Delaware, USA (dalej „Dostawca”) ustala niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki stron w zakresie dystrybucji Voucherów Eurorest.


Informacja o dystrybucji Voucherów Eurorest może być rozpowszechniana za pośrednictwem różnych serwisów powiązanych tematycznie z podróżami i turystyką, jednak wejście w posiadanie Vouchera Eurorest następuje za pośrednictwem strony internetowej https://eurorest.net/. Dostarczenie Vouchera jest poprzedzone akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego regulaminu. Strony przyjmują wszelkie postanowienia regulaminu jako wiążącą podstawę do wykonania zamówionych świadczeń.Definicje:

Dostawca - TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, podmiot wystawiający i dostarczający Voucher Eurorest. Zadaniem Dostawcy jest zapewnienie Odbiorcy Vouchera, na podstawie którego otrzyma przewidziane w niniejszym regulaminie zniżki na pobyt w Obiektach.


Odbiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która jest zainteresowana otrzymaniem Vouchera Eurorest.


Obiekt – hotel lub inny organizator turystyki, który zapewnia możliwość korzystania z noclegów w ramach systemu zniżek Eurorest, na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu oraz zasad świadczenia usług hotelarskich przez Obiekt.


Obsługujący - Universo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, KRS 0000326782, REGON 020907807, NIP 8971749495, świadcząca dla Dostawcy usługę doręczenia Voucherów do Obiorców oraz usługę obsługi klienta.


§1 Voucher hotelowy Eurorest
 1. Voucher hotelowy Eurorest jest dokumentem imiennym, uprawniającym maksymalnie dwie osoby do skorzystania z darmowych noclegów w Obiektach zamieszczonych w Katalogu Hoteli, z zastrzeżeniem uiszczenia obowiązkowych stawek żywieniowych za faktyczny okres pobytu.
 2. Otrzymanie Vouchera hotelowego Eurorest jest możliwe po uiszczeniu opłat związanych z jego emisją i dostarczeniem. Ten zapis nie dotyczy akcji Dostawcy, w których określona pula Voucherów jest emitowana i dostarczana bezpłatnie Odbiorcom.
 3. Maksymalna liczba bezpłatnych noclegów, do których upoważnia Voucher hotelowy Eurorest, wymieniona jest na blankiecie Vouchera w polu "Liczba noclegów".
 4. Vouchery hotelowe Eurorest można łączyć i tym samym przedłużać pobyt. Ten zapis nie dotyczy Voucherów promocyjnych, które są emitowane i dostarczane bezpłatnie Odbiorcom. Voucherów promocyjnych nie można łączyć, by sumować ilość bezpłatnych noclegów lub przedłużać ich ważność.
 5. Data ważności Vouchera hotelowego Eurorest, określana na etapie nabycia, jest oznaczona datą zapisaną na Voucherze w polu „Data ważności”. Pobyt w Obiekcie powinien zakończyć się najpóźniej ostatniego dnia daty ważności Vouchera hotelowego.
 6. Odbiorca może wykorzystać Voucher hotelowy tylko jeden raz i tylko w jednym, samodzielnie wybranym Obiekcie. Obiekt zobowiązany jest do zatrzymania Vouchera hotelowego w momencie przybycia Odbiorcy.
 7. Voucher hotelowy Eurorest jest opatrzony kodem zabezpieczającym i zawiera komputerowo wypełnione pola: nr Vouchera, data ważności, liczba noclegów. Odbiorca wypełnia samodzielnie, długopisem, drukowanymi literami pola: imię i nazwisko, adres zamieszkania. Zobowiązany jest także do podpisania Vouchera w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
 8. Voucher hotelowy może być dostarczony Odbiorcy pocztą tradycyjną lub wygenerowany elektronicznie i formie pliku PDF doręczony Odbiorcy pocztą elektroniczną bezpośrednio po uiszczeniu opłat za doręczenie i emisję. Treść Vouchera elektronicznego oraz zakres jego zastosowania są takie same jak Vouchera w wersji papierowej.
 9. Voucher hotelowy Eurorest jest nieważny, jeśli upłynęła jego data ważności, został uszkodzony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego wiarygodności, został wypełniony przez Odbiorcę w sposób niezgodny z zasadami określonymi w ust. 6 lub Odbiorca nie podpisał go w polu „Podpis posiadacza Vouchera”.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Vouchera hotelowego Eurorest przez Odbiorcę, duplikaty nie są wydawane. Za niewykorzystany Voucher hotelowy Odbiorcy nie przysługuje zwrot równowartości pieniężnej ani żadne inne świadczenie.

§2 Katalog Hoteli

Katalog Hoteli zawierający listę wszystkich Obiektów, które zobowiązane są do obsługi Odbiorców, znajduje się pod internetowym adresem https://www.eurorest.net/ i zawiera m.in. następujące informacje o każdym Obiekcie:


 1. okresy, w których Obiekt przyjmuje Odbiorcę;
 2. dzienną liczbę i rodzaj posiłków podawanych Odbiorcy przez Obiekt;
 3. wysokość obowiązkowych stawek żywieniowych obowiązujących Odbiorców w Obiekcie. Stawki żywieniowe są stawkami dziennymi dla jednej dorosłej osoby i obejmują deklarowane przez Obiekt posiłki wraz ze standardową obsługą hotelową. Odbiorca ma obowiązek uregulowania obowiązkowych stawek żywieniowych w Obiekcie, w którym będzie korzystał z Vouchera.

§3 Prawa i obowiązki Obiektów
 1. Na podstawie odrębnych umów zawartych z Dostawcą, Obiekty zobowiązane są do przyjmowania Odbiorców na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu oraz Vouchera.
 2. Obiekty zapewniają Odbiorcom minimum 2 posiłki dziennie przez cały okres pobytu.
 3. W przypadku braku wolnych miejsc w terminie proponowanym przez Odbiorcę, w wyznaczonym przez Obiekt okresie przyjmowania Odbiorców, Obiekty mają prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.
 4. Obiekty mogą odmówić obsługi Odbiorcę lub rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług hotelarskich, jeżeli Odbiorca nie dostosował się do zasad określonych w tym regulaminie lub naruszył regulamin obowiązujący w Obiekcie.

§4 Prawa i obowiązki Odbiorcy
 1. Odbiorca przed przybyciem do Obiektu, zobowiązany jest do bezpośredniego i samodzielnego skontaktowania się z wybranym Obiektem, dokonania rezerwacji i potwierdzenia aktualności stawek obowiązujących Odbiorców w Obiekcie.
 2. Odbiorca zobowiązany jest do samodzielnego wyboru terminu i ustalenia długości pobytu w Obiekcie, a także do przekazania tych informacji personelowi Obiektu w momencie dokonywania rezerwacji.
 3. Warunkiem obsługi Odbiorcy przez Obiekt jest opłacenie przez Odbiorcę w Obiekcie obowiązkowych stawek żywieniowych za cały okres pobytu za każdą osobę przebywającą w Obiekcie w ramach realizacji Vouchera Eurorest.. Stawki należy opłacić z góry, w ilości równej liczbie planowanych noclegów każdej osoby dorosłej. Stawki wymienione są w ofercie Obiektu w Katalogu Hoteli.
 4. Odbiorca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dojazdu do Obiektu i powrotu.
 5. Odbiorca korzystający z dodatkowych płatnych usług oferowanych przez Obiekt, takich jak: obiekty sportowe, telefon, dostawki łóżka, parking itp., jest zobowiązany opłacać je zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie, w terminach zgodnych z regulaminem Obiektu lub uzgodnionych indywidualnie z Obiektem.
 6. Korzystając ze świadczeń oferowanych przez Dostawcę, Odbiorca powinien realizować swoje prawa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, zasadami dobrych obyczajów oraz działać według uczciwej praktyki rynkowej, w szczególności nie dostarczać Dostawcy lub osobom trzecim, w ramach korzystania z Voucherów, treści o charakterze bezprawnym.

§5 Warunki dostarczenia Vouchera
 1. Voucher wysyłany jest pod adres korespondencyjny lub na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Dostawca poinformuje Odbiorcę niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. W zależności od przepisów obowiązujących w państwie, na którego terenie dokonywana jest dostawa, Dostawca umożliwia Odbiorcy dokonanie płatności za emisję i dostawę Vouchera przelewem, kartą płatniczą bądź za pośrednictwem serwisów płatniczych.
 3. Przy wyborze opcji płatności online do czasu potrzebnego do otrzymania Vouchera może zostać doliczony czas niezbędny dla serwisu płatniczego do weryfikacji transakcji.

§6 Procedura reklamacji
 1. Obsługujący jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację w imieniu Dostawcy obowiązków związanych z obsługą reklamacji oraz zwrotów, jak również procedury odstąpienia od umowy, o której mowa w §8 regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę wadliwości Vouchera, np. braku uprawnień wynikających do pobytu w Obiekcie na warunkach wynikających z Vouchera lub innych nieprawidłowości, Odbiorca powinien skontaktować się z Obsługującym poprzez formularz kontaktowy na stronie www.eurorest.net. Biuro obsługi klienta świadczy usługi w języku angielskim lub polskim.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Obsługującego działającego w imieniu Dostawcy to 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Dostawca, za pośrednictwem Obsługującego i zgodnie z życzeniem Odbiorcy, wymieni Voucher lub dokona zwrotu bądź obniżenia ceny za emisję Vouchera.
 5. Odbiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, a informacje na ten temat są dostępne między innymi pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia zależy od zgody Dostawcy.

§7 Odstąpienie od umowy
 1. Odbiorca będący konsumentem, który zawarł umowę na podstawie niniejszego regulaminu, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie dokumentowej. Prawo do odstąpienia jest ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni od dnia doręczenia Vouchera Odbiorcy.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Voucher należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Obsługującego. Przesyłki wysyłane przez Odbiorcę za pobraniem nie będą odbierane.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Dostawca ma zwrócić koszt emisji Vouchera.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca zwraca Odbiorcy koszty poniesione w związku z emisją i dostawą Vouchera, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Odbiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dostawca zostanie poinformowany decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu poniesionych kosztów Dostawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Odbiorcę w związku z poniesieniem kosztu emisji i dostawy, chyba że Odbiorca wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Odbiorca może skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia od odstąpieniu, nadając oświadczenie na adres Obsługującego:


……………………………………………….
imię i nazwisko Odbiorcy
………………………………………………...
adres zamieszkania

TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
adres Obsługującego:
Universo sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 8A/2
51-643 Wrocław

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


Oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ...............................................
Proszę o zwrot kwoty .................. (słownie ...............................................................) przekazem pocztowym/przelewem na adres.......................................................................................... …..
lub na konto nr ........................................................................................................................... Jednocześnie proszę o odebranie Vouchera Eurorest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub o wskazanie miejsca jego przeznaczenia.§8 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Odbiorcę jest Dostawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zawartej umowy, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za doręczenie zakupionych Voucherów do Odbiorcy. W zależności od zakresu udzielonej przez Odbiorcę zgody, dane osobowe mogą być wykorzystywane również do celów marketingowych.
 3. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa lub udzielona przez Odbiorcę zgoda oraz obowiązujące przepisy prawa. Informuje się, że dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom danych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień niniejszej umowy (odbiorcy będący podmiotami przetwarzającymi w imieniu Dostawcy na mocy powierzenia przetwarzania danych osobowych). Informuje się, iż dane osobowe przekazane podczas zawartej transakcji przetwarzane będą przez okres w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych osobowych. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informuje się o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego. Informuje się, iż podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji w/w celów wynikających z realizacji postanowień zawartych w umowie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji jej postanowień.


14
14 lat GeoPlus. Od 2006 roku prowadzimy badania opinii publicznej w Unii Europejskiej dla podmiotów prywatnych i instytucji.