Föreskrifter för utfärdandet av Eurorest Kuponger


TLG Travel Group LLC med säte i 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, ett bolag som är införlivat enligt amerikansk handelsrätt inskriven i registret över bolag med begränsat ansvar i delstaten Delaware, USA (kallad vidare ”Leverantör”) fastställer dessa föreskrifter, som definierar parternas rättigheter och skyldigheter vad befattar utfärdandet av Eurorest Kuponger.


Informationen om utfärdandet av Eurorest Kuponger kan distribueras via olika webbplatser relaterade till resor och turism, emellertid entrén för innehavandet av Eurorest Kupongen sker via webbplatsen https://eurorest.net/. Delgivandet av Kupongen föregås av acceptans och bekräftelse på förståelse av villkoren för dessa föreskrifter. Parterna accepterar samtliga bestämmelser i föreskrifterna som en bindande grund för utförandet av de beställda tjänsterna.Definitioner:

Leverantör - TLG Travel Group LLC med säte i 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, enheten som utfärdar och levererar Eurorest Kupongen. Leverantörens uppgift är att tillhandahålla Mottagaren Kupongen, på grundval av vilken erhålls rabatt på vistelse i Objektet som föreskrivs i dessa föreskrifter.

Mottagaren – fysisk person, som har fyllt 18 år och har rättshandlingsförmåga, samt en juridisk person och organisationsenhet som inte är en juridisk person, som ges av särskilda bestämmelser rättskapacitet, och som är intresserad av att få Eurorest Kupongen.


Objekt – hotell eller annan turismarrangör, som ger möjlighet att nyttja boende inom Eurorest rabattsystem, på villkoren i dessa föreskrifter och reglerna för tillhandahållande av hotelltjänster i Objektet.


Organisatör- Universo sp. z o.o. med säte i Wrocław, adress: ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, KRS 0000326782, REGON 020907807, NIP 8971749495, som tillhandahåller Leverantören tjänsten att leverera Kupongerna till Mottagarna samt kundservice tjänster.


§1 Eurorest hotell Kupong

 1. Eurorest hotell Kupong är ett enskilt dokument, som berättigar maximalt två personer till gratis boende med pension på Objekten i Hotell Katalogen.

 2. Eurorest hotell Kupongen kan erhållas efter att avgifterna relaterade till dess utsläpp och leverans har betalats.
 3. Det maximala antalet gratis nätter, som Eurorest hotell Kupongen ger rätt till är listad i Kupongens blankett i fältet ”Antal nätter” .
 4. Eurorest hotell Kuponger kan kombineras och därigenom förlänga vistelsen.
 5. Eurorest hotell Kupongen är giltig i 6 månader från utställningsdatumet såvida inte datumet på Kupongen i „Utgångsdatum” visar senare datum. Vistelsen i Objektet bör avslutas senast den sista dagen av hotell Kupongens giltighetsdatum.
 6. Mottagaren kan utnyttja hotell Kupongen endast en gång och bara på ett självständigt valt Objekt. Objektet är förpliktigad att behålla hotell Kupongen när Mottagaren anländer.
 7. Eurorest hotell Kupongen är försedd med säkerhetskod och innehåller datorfyllda fält: Kupong nr, giltighetsdatum, antal nätter. Mottagaren fyller själv, med penna, stora bokstäver fälten: namn och efternamn, boende adress. Är också skyldig att signera Kupongen i fältet „Kupongens innehavares signatur”.
 8. Hotell Kupongen kan levereras till Mottagaren med traditionell post eller genereras elektroniskt i form av en PDF fil och levereras till Mottagaren via e-post direkt efter utsläpps avgifterna har betalats. Innehållet i den elektroniska Kupongen samt dess tillämpnings omfattning är detsamma som i Kupongen i pappersform.
 9. Eurorest hotell Kupongen är ogiltig när dess giltighetsdatum har gått ut, har skadats på ett sätt som omöjliggör att avgöra dess trovärdighet, har ifyllts av Mottagaren på ett sätt som strider med reglerna definierade i paragraf 6 eller om Mottagaren inte har signerat den i fältet „Kupongens innehavares signatur”.
 10. Om Mottagare förlorar eller förstör Eurorest hotell Kupongen, duplikat utges inte. Om hotell Kupongen inte utnyttjas, har Mottagaren ingen rätt till utbetalning av monetär motsvarighet eller någon annan förmån.

§2 Hotell Katalog

Hotell Katalogen som innehåller en lista över alla Objekten som är förpliktiga att ge Mottagarna service, finns under internetadressen https://www.eurorest.net/ och omfattar bl. a. följande information om varje Objekt:


 1. perioder då Objektet tar emot Mottagaren;
 2. dagligt antal och typ av måltider som serveras till Mottagaren på Objektet;
 3. nivån på det obligatoriska värdet av kosten som gäller Mottagarna på Objektet. Kost nivån är dagliga mängder för en vuxen person och omfattar måltider deklarerade av Objektet samt hotellservis. Mottagaren är skyldig reglera de obligatoriska kost priserna på Objektet där Kupongen används.

§3 Objektens rättigheter och skyldigheter
 1. i enlighet med enskilda avtal som ingåtts med Leverantören är Objekten skyldiga att ta emot Mottagarna enligt villkoren i dessa föreskrifter samt Kupongen.
 2. Objekten säkerställer Mottagarna minst 2 måltider dagligen under hela vistelsen.
 3. Om det saknas lediga platser det datumet som föreslås av Mottagaren under antagningsperioden som anges av Objektet har Objektet rätt att vägra att acceptera bokningen.
 4. Objekten kan neka Mottagaren servis eller upphäva avtalet hotelltjänster med omedelbar verkan om Mottagaren inte följer reglerna i dessa föreskrifter eller kränker de föreskrifter som gäller på Objektet.

§4 Mottagarens rättigheter och skyldigheter
 1. innan ankomst till Objektet är Mottagaren skyldig att direkt och självständigt kontakta det valda Objektet och göra en bokning samt bekräfta aktuella kost priserna som gäller Mottagarna på Objektet.
 2. Mottagare är skyldig att själv välja vistelsens datum och läng på Objektet, samt att informera om det personalen på Objektet i den stunden bokningen görs.
 3. Villkoren för att Mottagaren ska betjänas av Objektet är att Mottagaren betalar dem avgifter som gäller på Objektet under vistelsetiden. Avgifterna ska betalas i förväg, i det antal som motsvarar antal planerade nätter för varje vuxen person. Avgifterna är listade i Objektets offert i Hotellkatalogen.
 4. Mottagaren är skyldig att själv organisera och betala för resan till och från Objektet.
 5. Mottagaren som utnyttjar extra betalda tjänster som erbjuds på Objektet, så som: sport anläggningar, telefon, extrasängar, parkering o.s.v., är skyldig att betala dem i enlighet med priserna som gäller på Objektet, i enlighet med tid och bestämmelser som gäller på Objektet eller som har överenskommits individuellt på Objektet.

 6. Genom att använda de tjänster som erbjuds av Leverantören bör Mottagaren utöva sina rättigheter i enlighet med allmänt tillämpade bestämmelser, goda principer och agera i enlighet med rättvis marknadsföring, i synnerhet inte tillhandahålla Leverantören eller tredje parts personer information med olagligt innehåll under tiden då Kupongen används.

§5 Kupongens leveransvillkor
 1. Kupongen skickas till den postadress eller e-postadress som är angett i beställnings formuläret. Leverantören skall informera Mottagaren omedelbart om felaktigt ifyllt beställnings formulär som kan omöjliggöra eller försena utskick.
 2. Beroende på gällande bestämmelser i det land leveransen sker, Leverantören gör det möjligt för Mottagaren att betala för Kupongens utfärdande och leverans genom banköverföring, betalkort eller via betaltjänster.
 3. När online betalnings alternativet väljs, till den tid som behövs för att ta emot Kupongen, kan läggas till den tiden som krävs för betaltjänsten att verifiera transaktionen.

§6 Klagomålsprocessen
 1. Arrangören är den som ansvarar för att på Leverantörens vägnar fullgöra skyldigheter i samband med hantering av klagomål och avkastning samt förfarandet för återkallande av avtalet enligt §8 i föreskrifterna.
 2. Om Mottagaren finner Kupongens defekt, t.ex. ingen rätt att vistas på Objektet under de villkor som framgår av Kupongen eller andra oenigheter, ska Mottagaren kontakta Organisatören via följande e-postadress: [email protected] eller telefonnummer: 071 325 09 22. Kundservice tillhandahåller tjänster på engelska eller polska.
 3. Tidsfristen för att överväga klagomålet av Organisatören som handlar på Leverantörens vägnar är 14 dagar.
 4. Om klagomålet godkänns kommer Leverantören, via Organisatören och i enlighet med Mottagarens begäran att ersätta Kupongen, återbetala eller sänka priset på Kupongens utsläpp.
 5. Mottagaren har möjlighet att utnyttja utomrättsliga metoder för tvistlösning och information om detta kan finnas Bland annat på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Att bestriden tvisten med den utomrättsliga metoden beror på Leverantörens samtycke.

§7 Frånträda avtalet
 1. Mottagaren som är en konsument och har ingått ett avtal enligt dessa föreskrifter har rätt att frånträda avtalet utan att uppge någon anledning, ansökan ska vara i relevant skriftlig eller dokumentform. Rätten till att frånträda avtalet är tidsbegränsad till 14 dagar från den dagen Kupongen levereras till Mottagaren.
 2. Vid utövande av rätten att frånträda avtalet, den returnerade Kupongen ska skickas på egen bekostnad till Organisatörens säte. Sändningar som Mottagare skickar mot betalning skall inte tas emot.
 3. Till retursändningar skall bifogas skriftlig utlåtande där avtalet frånträdes samt bankkontonummer, till vilket Leverantören återbetalar kostnaden för utfärdandet av Kupongen.
 4. Vid frånträdelse av avtalet skall Leverantören återbetala Mottagaren kostnaderna i samband med utfärdande och leverans av Kupongen, inklusive kostnader för leverans av varor (med undantag för extra kostnader som följer av den metod som Mottagaren valt, förutom den billigaste vanliga leveransmetoden som erbjuds av Leverantören), omedelbart, inte senare än 14 dagar från den dagen Leverantören informeras om beslutet om utövandet av rätten att frånträda avtalet. Leverantören skall återbetala kostnaderna med samma betalningsmetoder som Mottagaren använde i samband med kostnaderna för utfärdande och leverans, såvida inte Mottagaren samtycker till en annan lösning.
 5. För att frånträda avtalet kan Mottagaren använda nedan mall med utlåtande om frånträde:


……………………………………………….
Mottagarens namn och efternamn
………………………………………………...
bosättningsadress

TLG Travel Group LLC med säte i 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
organisatörens adress:
Universo sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 8A/2
51-643 Wrocław

Utlåtande
om frånträdelse av avtal som ingåtts utanför affärslokalen


Härmed frånträder jag avtalet…………........................................ nr ............................................ som har ingåtts ...............................................
Jag ber om återbetalning av beloppet.................. (med bokstäver ...............................................................) med postgirering/överföring till adress.......................................................................................... …..
eller till kontonummer........................................................................................................................... Jag ber samtidigt om att Eurorest Kupongen ska hämtas efter föregående avstämning om tidpunkt eller utpekning av dess destinationsort.§8 Skydd av personuppgifter
 1. Förvaltaren av personuppgifter som tillhandahålls av Mottagaren är Leverantören.
 2. Personuppgifter används för att genomföra det avtalet som ingåtts, och i samband med detta kan de överföras till de enheter som ansvara för leverans av köpta Kupongerna till Mottagaren. Beroende på omfattningen av samtycke från Mottagaren kan personuppgifter också användas för marknadsföringsändamål.
 3. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är ett avtal eller ett samtycke som Mottagaren och tillämplig lag beviljat. Information get att personuppgifter kan lämnas till mottagare av uppgifter enligt gällande lag eller när det är nödvändigt att genomföra bestämmelserna i detta avtal (mottagare som är enheter som behandlar leverantörens räkning genom att överlåta behandling av personuppgifter). Information ges att personuppgifter som tillhandahålls under transaktionen kommer att behandlas under en tidsperiod baserad på gällande lag. Information ges om rätten till tillgång till personuppgifter, rättelse, borttagning eller begränsning av behandlingen. Information ges om rätten till att invända mot behandlingen och rätten att överföra personuppgifter. Det informeras om rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte med avseende på egna produkter och tjänster när som helst utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som gjordes på grundval av samtycke innan den återkallades. Information ges om rätten att lämna in ett klagomål angående behandlingen av uppgifter till tillsynsmyndigheten. Information ges att tillhandahållandet av personuppgifter är ett villkor för att ingå avtalet och är nödvändigt för genomförandet av ovanstående mål som följer i samband med genomförandet av bestämmelserna i avtalet. Underlåtenhet att lämna personuppgifter kommer att leda till oförmåga att ingå avtalet och genomföra dess bestämmelser.
13
13 år GeoPlus. Sedan 2006 utför vi opinionsundersökningar inom EU åt privata verksamheter och privata institutioner.