Pravidlá o vydaní Voucherov Eurorest


TLG Travel Group LLC, so sídlom v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, spoločnosť založená podľa obchodného práva USA zapísaná do registra spoločností s ručením obmedzeným štátu Delaware, USA (ďalej len „Dodávateľ”) stanovuje tieto pravidlá, ktoré definujú práva a povinnosti zmluvných strán pri distribúcii Voucherov Eurorest.


Informácie o distribúcii Voucherov Eurorest je možné šíriť prostredníctvom rôznych webových stránok tematicky súvisiacich s cestovným ruchom a turistikou, avšak získať Voucher Eurorest je možné iba prostredníctvom internetovej stránky https://www.eurorest.net/. Doručeniu Voucheru predchádza prijatie a potvrdenie porozumenia podmienok týchto pravidiel. Zmluvné strany akceptujú všetky ustanovenia pravidiel ako záväzný základ pre vykonanie objednaných služieb.


Definície:

Dodávateľ - spoločnosť TLG Travel Group LLC so sídlom v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, subjekt vydávajúci a dodávajúci Voucher Eurorest. Úlohou Dodávateľa je poskytnúť Príjemcovi Voucher, na základe ktorého získa ustanovené v týchto Pravidlách zľavy na pobyt v Objektoch.


Príjemca - fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, ako aj právnická osoba a organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej osobitné ustanovenia priznávajú spôsobilosť na právne úkony a ktorá má záujem získať Voucher Eurorest.


Objekt - hotel alebo iný organizátor turistiky, ktorý poskytuje možnosť ubytovania v rámci systému zliav Eurorest za podmienok vyplývajúcich z týchto pravidiel a zásad poskytovania hotelových služieb objektom.


Prevádzkovateľ - Universo sp.z o.o. so sídlom vo Vroclave, adresa: ul. Olszewskiego 8A / 2, 51-643 Wrocław, KRS 0000326782, REGON 020907807, NIP 8971749495, poskytujúci Dodávateľovi službu doručovania Voucherov Príjemcom a zákaznícky servis.§1 Hotelový Voucher Eurorest
 1. Hotelový Voucher Eurorest je osobný poukaz, ktorý oprávňuje maximálne dve osoby na využitie bezplatného ubytovania v Objektoch uvedených v Katalógu hotelov, pod podmienkou zaplatenia povinných stravovacích sadzieb za skutočné obdobie pobytu.
 2. Obdržanie hotelového Voucheru Eurorest je možné po zaplatení poplatkov súvisiacich s jeho vydaním a doručením.
 3. Maximálny počet bezplatných nocľahov, na ktoré oprávňuje hotelový Voucher Eurorest, je uvedený vo formulári Voucheru v políčku „Počet nocľahov“.
 4. Hotelové Vouchery Eurorest je možné kombinovať a tým predĺžiť si pobyt.
 5. Dátum platnosti hotelového Voucheru Eurorest, stanovený vo fáze nákupu, je označený dátumom uvedeným na Voucheri v políčku „Dátum platnosti“. Pobyt v objekte by sa mal skončiť najneskôr v posledný deň dátumu uplynutia platnosti hotelového Voucheru.
 6. Príjemca môže využiť hotelový Voucher len raz a len v jednom samostatne vybranom objekte. Objekt je povinný zadržať hotelový Voucher v momente príchodu Príjemcu.
 7. Hotelový Voucher Eurorest je zabezpečený kovovým ornamentom a obsahuje počítačovo vyplnené políčka: číslo Voucheru, dátum platnosti, počet nocľahov. Príjemca vypĺňa samostatne, perom, tlačenými písmenami políčka: Meno a priezvisko, adresa bydliska. Je tiež povinný podpísať Voucher v políčku „Podpis držiteľa Voucheru“.
 8. Hotelový Voucher môže byť doručený Príjemcovi tradičnou poštou alebo vygenerovaný elektronicky a vo forme súboru PDF doručený Príjemcovi e-mailom bezprostredne po zaplatení poplatku za doručenie a vydanie. Obsah elektronického Voucheru a rozsah jeho uplatnenia sú rovnaké ako v prípade papierového Voucheru.
 9. Hotelový Voucher Eurorest je neplatný, ak uplynul dátum ukončenia jeho platnosti, bol poškodený takým spôsobom, ktorý znemožňuje potvrdiť jeho dôveryhodnosť, bol vyplnený Príjemcom v rozpore so zásadami stanovenými v bode 6, alebo ho Príjemca nepodpísal v políčku „Podpis držiteľa Voucheru“.
 10. V prípade straty alebo zničenia hotelového Voucheru Eurorest Príjemcom, duplikáty nie sú vydávané. Za nevyužitý hotelový Voucher nemá Príjemca nárok na vrátenie peňažného alebo iného ekvivalentu.
§2 Katalóg hotelov

Katalóg hotelov obsahujúci zoznam všetkých objektov, ktoré sa zaväzujú poskytnúť služby Príjemcom, sa nachádza na internetovej adrese https://www.eurorest.net/ a obsahuje okrem iného nasledujúce informácie o každom objekte:

 1. termíny, počas ktorých objekt prijíma Príjemcov;
 2. denný počet a typ jedál, ktoré objekt poskytuje Príjemcom;
 3. výšky povinných stravovacích sadzieb platných pre Príjemcov v objekte. Stravovacie sadzby sú dennými sadzbami pre jednu dospelú osobu a zahŕňajú deklarované objektom jedlá a štandardné hotelové služby. Príjemca je povinný uregulovať povinné stravovacie sadzby v objekte, v ktorom bude využívať Voucher.

§3 Práva a povinnosti Objektov
 1. Na základe samostatných zmlúv uzatvorených s Dodávateľom, sú Objekty povinné prijímať Príjemcov v súlade s podmienkami uvedenými v týchto pravidlách a Voucheru.
 2. Objekty poskytujú Príjemcom minimálne 2 jedlá denne počas celého pobytu.
 3. V situácii chýbajúcich ubytovacích miest v termíne, ktorý si vybral Príjemca, v termínoch prijímania Príjemcov stanovených Objektom, Objekty majú právo odmietnuť prijatie rezervácie.
 4. Objekty môžu odmietnuť poskytnutie služieb Príjemcovi alebo ukončiť zmluvu o poskytovaní hotelových služieb s okamžitou platnosťou, v prípade, ak Príjemca nezohľadňuje podmienky stanovené v týchto pravidlách alebo porušil pravidlá platné v Objekte.


§4 Práva a povinnosti Prijímateľa
 1. Príjemca je povinný pred príchodom do Objektu osobne a priamo kontaktovať vybraný Objekt, vykonať rezerváciu pobytu a potvrdiť aktuálne sadzby platné pre Príjemcov v objekte.
 2. Príjemca je povinný samostatne vybrať si termín a dĺžku pobytu v Objekte, a taktiež poskytnúť tieto informácie personálu Objektu počas vykonávania rezervácii pobytu.
 3. Podmienkou pobytu Príjemcu zo strany objektu je zaplatenie Príjemcom povinných stravovacích sadzieb za celé obdobie pobytu pre každú osobu, ktorá sa zdržiava v objekte ako súčasť uplatnenia Voucheru Eurorest. Sadzby musia byť uhradené vopred vo výške rovnajúcej sa počtu plánovaných nocľahov pre každú dospelú osobu. Sadzby sú uvedené v ponuke Objektu v Katalógu hotelov.
 4. Príjemca je povinný na vlastné náklady a vo vlastnom rozsahu zorganizovať svoj príchod do Objektu a odchod z neho.
 5. Príjemca využívajúci dodatočné platné služby, ktoré Objekt ponúka, ako napríklad: športové zariadenia, telefón, prístelky, parkoviská a pod. je povinný uhradiť ich podľa platného cenníka v Objekte, v termínoch, ktoré sú v súlade s pravidlami Objektu alebo v termíne individuálne dohodnutom s Objektom.
 6. Využívajúc služby ponúkané Dodávateľom, Príjemca mal by uplatňovať svoje práva v súlade so všeobecne platnými predpismi, zásadami dobrého mravov a konať v súlade so zásadami spravodlivej trhovej praxe, najmä neposkytovať Dodávateľovi alebo tretím osobám, v rámci využívania Voucherov, informácie s nezákonným obsahom.

§5 Podmienky doručenia Voucheru
 1. Voucher bude odoslaný na korešpondenčnú adresu alebo na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Dodávateľ neodkladne poinformuje Príjemcu o nesprávne vyplnenom objednávkovom formulári, ktorý znemožňuje doručenie zásielky alebo ju môže oneskoriť.
 2. V závislosti od predpisov platných v krajine, v ktorej sa transakcia uskutočňuje, Predávajúci umožňuje Kupujúcemu platiť bankovým prevodom, platobnou kartou alebo prostredníctvom platobných brán.
 3. Pri výbere možnosti platby on-line je k času doručenia Vouchera nutné pripočítať čas potrebný pre platobnú bránu pre verifikáciu transakcie.


§6 Reklamačný postup
 1. Prevádzkovateľ je subjekt zodpovedný za plnenie povinností v mene Dodávateľa súvisiacich s vybavovaním sťažností a vrátení, ako aj za postup pri odstúpení od zmluvy uvedený v §8 pravidiel.
 2. V prípade, že Príjemca zistí závadu Voucheru, napr. chýbajúce oprávnenie na pobyt v Objekte v súlade s podmienkami pre uplatnenie Voucheru alebo iné nezrovnalosti, môže sa Príjemca obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára na adrese www.eurorest.net. Zákaznícky servis poskytuje služby v angličtine alebo poľštine.
 3. Lehota na posúdenie sťažnosti zo strany Prevádzkovateľa konajúceho v mene Dodávateľa je 14 dní.
 4. V prípade uznania reklamácie, Dodávateľ prostredníctvom Poskytovateľa služieb a v súlade s požiadavkou Príjemcu vymení Voucher alebo vráti alebo zníži cenu za vydanie Voucheru.
 5. Príjemca má možnosť využiť metódy mimosúdneho riešenia sporov, informácie na túto tému sú k dispozícii okrem iného na internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr. Spôsob urovnania sporov závisí od súhlasu Dodávateľa.


§7 Odstúpenie od zmluvy
 1. Príjemca, ktorý je spotrebiteľom, ktorý uzavrel zmluvu na základe týchto pravidiel, je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, prostredníctvom zloženia výpovede v písomnej forme, alebo vo forme dokumentu. Právo na odstúpenie od zmluvy je časovo obmedzené a je účinné 14 dní od dňa doručenia Voucheru Príjemcovi.
 2. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, Voucher, ktorý má byť vrátený, musí byť zaslaný na vlastné náklady na adresu sídla Prevádzkovateľa. Zásielky odoslané Príjemcom na dobierku nebudú prevzaté.
 3. Do spätnej zásielky musí byť doložené písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy a číslo bankového účtu, na ktorý má Dodávateľ vrátiť náklady na vydanie Voucheru.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji Dodávateľ vráti Príjemcovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s doručením tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vybraného Predávajúcim iného ako najlacnejší obyčajný spôsob doručenia zásielky ponúkaný Dodávateľom), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom bude Dodávateľ poinformovaný o rozhodnutí uplatnenia práva o odstúpení od zmluvy. Dodávateľ dokoná vrátenie peňazí takým istým spôsobom platby, aký použil Príjemca v súvislosti s úhradu nákladov, jedine, že Dodávateľ bude súhlasiť s iným spôsobom vrátenia peňazí.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy môže Príjemca použiť nižšie uvedený vzor prehlásenia o odstúpení od zmluvy a zaslať prehlásenie na adresu Prevádzkovateľa:


……………………………………………….
meno a priezvisko Príjemca
………………………………………………...
adresa bydliska

TLG Travel Group LLC so sídlom v 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
adresa Organizátora:
Universo sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 8A/2
51-643 Wrocław

Prehlásenie
o odstúpení od zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti

Prehlasujem, že odstupujem od zmluvy .................................................................... číslo .................................................................
uzavretej dňa... ...................................................................................................................................................................................
Žiadam o vrátenie sumy ...................................... (slovom ...............................................................................................................)
poštovou poukážkou na adresu........................................................................................................................................................
alebo na číslo účtu ...........................................................................................................................
Zároveň žiadam o prevzatie Voucheru Eurorest po skôr dohodnutom termíne alebo o určenie miesta jeho prevzatia.§8 Pravidlá ochrany osobných údajov
 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Príjemcom je Dodávateľ.
 2. Osobné údaje sú používané na účely plnenia zmluvy, a v tejto súvislosti môžu byť poskytnuté osobám zodpovedným za doručenie zakúpených Voucherov Príjemcovi. V závislosti od dodatočne udeleného súhlasu Prijímateľom, môžu byť osobné údaje použité aj na marketingové účely.
 3. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je zmluva alebo súhlas udelený Prijímateľom a všeobecne záväzné právne predpisy. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom dát v rámci platných právnych predpisov, alebo ak je to nevyhnutné pre plnenie ustanovení tejto zmluvy (príjemcovia, ktorí sú podmetmi spracúvajúcimi údaje v mene Dodávateľa na základe poverenia na spracovanie osobných údajov). Osobné údaje poskytnuté počas transakcie budú spracované na určitý čas na základe platných právnych predpisov. Informuje sa o práve na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenia spracovania. Príjemca má právo vzniesť námietky voči spracovaniu a právo na prenos osobných údajov. Príjemca má právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely vo vzťahu k vlastným výrobkom a službám kedykoľvek bez vplyvu na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe zmluvy pred odstúpením od zmluvy. Príjemca má právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov dozornému orgánu. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzavretia tejto zmluvy, a je nevyhnutné pre plnenie uvedených cieľov vynikajúcich z plnenia ustanovení obsiahnutých v zmluve. Neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť uzavretia zmluvy a plnenia jej ustanovení.

14
14 rokov GeoPlus. Od roku 2006 vykonávame prieskum verejnej mienky v Európskej únii pre súkromné ​​subjekty a inštitúcie.