Pravidlá prieskumu GeoPlus

 

I. Podmienky účasti na prieskume GeoPlus
 

   
 1. Prieskum GeoPlus sa uskutočňuje s cieľom identifikovať potreby a preferencie jeho účastníkov. Rozsahom prieskumu, v závislosti na skupine, pre ktorú je určený, môže byť záujem o turistický ruch, profesionálne tendencie, verejný záujem a iné súbory informácií klasifikované GeoPlus ako prioritné.
 2.  
 3. V prieskume GeoPlus sa môžu zúčastniť výhradne dospelé osoby, ktoré majú plnú právnu spôsobilosť, ďalej len "účastnícy".
 4.  
 5. Okrem poskytnutia pomoci pri dosahovaní cieľov GeoPlus, kvalifikácia do cieľovej skupiny jednotlivých štúdií umožňuje účastníkom získať Voucher na pobyt v hoteloch spolupracujúcich so sieťou Eurorest.
 6.  
 7. Podmienkou pridelenia Voucheru za účasť v prieskume GeoPlus je: a) súhlas s týmito pravidlami, b) podieľanie sa na prieskume sprístupnenom na internetovej stránke GeoPlus c) udelenie odpovedí na všetky otázky v dotazníku, d) poskytnutie správnej adresy pre doručenie poukazu na bezplatné ubytovanie.
 8.  
 9. Osobné údaje spotrebiteľov sú spracovávane na účely realizácie objednávky, na marketingové účely a na právne oprávnený účel správcu, tj. priamy marketing výrobkov alebo služieb. Spotrebiteľ má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov a právo opraviť ich a požiadať o zastavenie ich ďalšieho spracovania na marketingové účely.
  Spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov správcom na účely uvedené v bode. 1 v súlade s platnými právnymi predpismi. Spotrebiteľ súhlasí so zasielaním na ním poskytnutú e-mailovú adresu informácií a obchodných informácií od správcu alebo jeho kontrahentov.
 

II. Pravidlá distribúcie Voucherov na bezplatné ubytovanie
 

   
 1. Rezervácia Voucheru nasleduje automaticky po prihlásení sa na účasť v prieskume na webových stránkach www.geoplusresearch.com. Rezervácia znamená, že počas vypĺňania dotazníka, Voucher s unikátnym číslom nebude udelený inej osobe. To znamená záruku prevzatia si poukazu na bezplatné ubytovanie po splnení podmienok uvedených v I. kapitole a iných podmienok uvedených v týchto pravidlách.
 2.  
 3. Voucher bude k dispozícii v digitálnej podobe po skončení prieskumu a dokonaniu platby alebo bude zaslaný tradičnou poštou - v závislosti od výberu účastníka. Voucher je k dispozícii aj na stránke s údajmi účastníka, na ktorú vedie odkaz odoslaný v e-mailovej správe potvrdzujúcej vykonanie platby za vydanie poukazu.
 4.  
 5. Organizátor prieskum GeoPlus si vyhradzuje právo zvoliť doručovateľa Voucherov na bezplatné ubytovanie - dokladov oprávňujúcich ich držiteľov na bezplatné nocľahy vo vybranej skupine hotelov a ďalších turistických zariadeniach. V súčasnosti v prieskume GeoPlus sú Vouchermi na bezplatné ubytovanie hotelové poukazy Eurorest.
 6.  
 

III. Pravidlá pre vyplnenie a realizáciu hotelových poukazov Eurorest v hoteloch
 

   

  Hotelový poukaz Eurorest


 1. Hotelový poukaz Eurorest je osobný dokument, ktorý oprávňuje maximálne dve osoby k využitiu bezplatných nocľahov alebo zľavneného ubytovania so stravovaním v zariadeniach zahrnutých v Katalógu hotelov.
 2.  
 3. Maximálny počet bezplatných nocľahov alebo zľavneného ubytovania so stravovaním, na ktoré oprávňuje hotelový poukaz Eurorest, je uvedený na poukaze v políčku "Počet nocľahov".
 4.  
 5. Hotelové poukazy Eurorest možno spájať a tým predĺžiť pobyt.
 6.  
 7. Hotelový poukaz Eurorest je platný od okamihu jeho vystavenia do dátumu uvedenom v políčku "Dátum ukončenia platnosti", ktorý nemožno predĺžiť. Pobyt v zariadení by mal skončiť najneskôr v poslednom dní dátumu platnosti hotelového poukazu.
 8.  
 9. Účastník, ktorý je držiteľom hotelového poukazu Eurorest, môže využiť hotelový poukaz iba raz a iba v jednom samostatne vybranom objekte. Objekt je povinný zadržať hotelový poukazy pri príchode účastníka.
 10.  
 11. Hotelový poukaz Eurorest je zabezpečený kovovým dizajnom zabezpečenia (v prípade elektronického poukazu zabezpečením je individuálne vygenerovaný QR kód) a obsahuje počítačovo vyplnené políčka: číslo poukazu, dátum platnosti, počet nocľahov. Spotrebiteľ vyplňa samostatne, perom, tlačenými písmenami políčka: Meno a priezvisko, adresa bydliska. Je tiež povinný podpísať poukaz v políčku "Podpis držiteľa poukazu".
 12.  
 13. Hotelový poukaz Eurorest je neplatný, ak uplynul dátum ukončenia jeho platnosti, bol poškodený takým spôsobom, ktorý znemožňuje potvrdiť jeho dôveryhodnosť (v prípade tradičného poukazu), bol vyplnený spotrebiteľom v rozpore so zásadami stanovenými v bode 6, alebo ho spotrebiteľ nepodpísal v políčku "Podpis držiteľa poukazu".
 14.  
 15. V prípade straty alebo zničenia hotelového poukazu Eurorest spotrebiteľom, duplikáty nie sú vydávané (pri tradičné poukazy). Za nevyužitý hotelový poukaz nemá spotrebiteľ nárok na vrátenie peňažného ekvivalentu alebo iného.
 16.  

  Katalóg hotelov

   

 17. Katalóg hotelov obsahujúci zoznam všetkých objektov, ktoré majú povinnosť obslúžiť účastníkov, sa nachádza na internetovej adrese www.eurorest-hotels.com a obsahuje nasledujúce informácie o každom objekte: 
    
  1. Termíny, počas ktorých objekt prijíma účastníkov;
  2.  
  3. Denný počet a typ jedál, ktoré objekt poskytuje účastníkom;
  4.  
  5. Výška sadzieb platných pre účastníkov v objekte: 
     
   1. Pre objekty ponúkajúce bezplatné nocľahy sú to povinné stravovacie sadzby, ktoré sú dennými sadzbami pre jednu dospelú osobu a zahŕňajú deklarované objektom jedlá a štandardné hotelové služby;
   2.  
   3. Pre objekty, ktoré ponúkajú zľavnený pobyt so stravovaním sú to denné sadzby, ktoré sú sadzbami pre jednu dospelú osobu zohľadňujúce zľavu, zahrňujúce ubytovanie, deklarované objektom jedlá a štandardné hotelové služby.
 18.  

  Práva a povinnosti objektov

   

 19. Objekty sú povinné prijímať účastníkov v súlade s podmienkami uvedenými v týchto pravidlách.
 20.  
 21. Objekty poskytujú účastníkom minimálne 2 jedlá denne počas celého pobytu.
 22.  
 23. V situácii chýbajúcich ubytovacích miest v termíne, ktorý si vybral účastník, ako aj v termínoch stanovených objektom, objekty majú právo odmietnuť prijať rezerváciu.
 24.  
 25. Objekty môžu odmietnuť obslúžiť účastníka alebo vypovedať jeho obsluhu s okamžitou platnosťou, v prípade, že účastník nezohľadňuje podmienky stanovené v týchto pravidlách alebo porušil pravidlá platné v objekte.
 26.  

  Práva a povinnosti účastníka


 27. Účastník je povinný pred príchodom do objektu osobne a priamo kontaktovať vybraný objekt, vykonať rezerváciu a potvrdiť aktuálne sadzby platné pre účastníka v objekte.
 28. Účastník je povinný si samostatne vybrať termín a dĺžku pobytu v objekte, a tiež poskytnúť tieto informácie personálu objektu počas vykonávania rezervácie pobytu.
 29.  
 30. Podmienkou obsluhy účastníka v objekte je úhrada sadzieb účastníkom platných v objekte počas pobytu účastníka. Sadzby je nutne uhradiť vopred, a vo výške, ktorá sa rovná počtu plánovaných nocľahov pre každú dospelú osobu. Sadzby sú uvedené v ponuke objektu v Katalógu hotelov.
 31.  
 32. Účastník je povinný na vlastné náklady a vo vlastnom rozsahu zorganizovať si príchod a odchod do a z objektu.
 33.  
 34. Účastník využívajúci dodatočné platné služby, ktoré hotel ponúka, ako napríklad: športové zariadenia, telefón, prístelky, parkoviská a pod. je povinný uhradiť ich podľa cenníka v objekte, v termíne podľa pravidiel objektu alebo v termíne individuálne dohodnutom s objektom .
 35.  
 

IV. Dodanie a poplatky za Voucher na bezplatné nocľahy
 

   
 1. Voucher na bezplatné ubytovanie sa doručuje účastníkovi prostredníctvom e-mailovej správy alebo tradičnou poštou na adresu uvedenú účastníkom v adresnom formulári.
 2.  
 3. GeoPlus sa zaväzuje prideliť Voucher účastníkom prieskumu pod podmienkou kompletne vyplneného prieskumného dotazníka. Pridelenie poukazu znamená, že oprávnená osoba si ho môže prevziať po uhradení poplatku za jeho vydanie.
 4.  
 5. Výška doručovacieho poplatku za Voucher na bezplatné ubytovanie záleží od spôsobu platby. Poplatok zahŕňa náklady vygenerovania a zaslania Voucheru, a predovšetkým je jedinou a konečnej sumou pokrývajúcou náklady na vydanie a doručenie Voucheru, ktorá je hradená účastníkom prieskumu. Účastník prieskumu si samostatne zvolí vhodnú pre neho formu platby.
 6.  
 7. Organizátor prieskumu si vyhradzuje právo zmeniť výšku poplatku v budúcnosti.
 8.  
 

V. Reklamácie a iné práva účastníkov prieskumu
 

   
 1. V prípade, že e-mailová správa alebo poštová zásielka od organizátora prieskumu alebo prevádzkovateľa (v závislosti od spôsobu doručenia Voucheru) neobsahuje správny odkaz alebo je Voucher poškodený alebo obsahuje chyby, účastník je povinný pomocou e-mailovej správy zaslať Voucher pre jeho overenie na adresu biuro. [email protected] alebo odoslať Voucher v papierovej forme na poštovú adresu GeoPlus. Po identifikácii príčiny vygenerovaného chybného alebo nesprávneho Voucheru organizátor prieskumu GeoPlus doručí účastníkovi nový Voucher.
 2.  
 3. V prípade iných námietok účastníka prieskumu k doručeniu Voucheru, môže účastník podať písomnú reklamáciu na korešpondenčnú adresu organizátora alebo na e-mailovú adresu [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke GeoPlus.
 4.  
 5. Reklamácia účastníka bude preskúmaná do štrnástich dní odo dňa obdŕžania organizátorom oznámenia prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailovej správy s reklamovaným Voucherom alebo listu s reklamáciou.
 6.  
 7. V prípade zohľadnenia reklamácie organizátor prieskumu GeoPlus zašle účastníkovi prieskumu nový plnohodnotný Voucher a ak to nie je možné, vráti účastníkovi výšku uhradeného poplatku.
 8.  
 9. Účastník, ktorý vyplnil adresný formulár na webovej stránke www.geoplusresearch.com, môže do štrnástich dní od doručenia Voucheru na bezplatné ubytovanie rezignovať z Voucheru zložením vyhlásenia v tejto veci pomocou kontaktného formulára, alebo jeho zaslaním na adresu usporiadateľa. Na dodržanie štrnásťdňovej lehoty stačí predložiť vyhlásenie pred uplynutím doby jej platnosti.
 10.  
 11. V prípade, že účastník rezignujúci z Voucheru na bezplatné ubytovanie, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole, uhradil celý alebo časť poplatku za Voucher, peniaze mu budú okamžite vrátené, nie neskôr ako 7 dní od zaslania registrácie, pod podmienkou, že Voucher nebol ešte zaregistrovaný v objektoch z Katalógu hotelov.
 12.  
 

VI. Organizátor prieskumu GeoPlus a jeho zodpovednosť
 

   
 1. Organizátorom prieskumu je TLG Travel Group LLC so sídlom v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, uvedený v týchto pravidlách ako „organizátor“ alebo „GeoPlus“.
 2.  
 3. Všetka korešpondencia do „GeoPlus“ a do organizátora prieskumu a reklamácie musia byť adresované na adresu: TLG Travel Group LLC, PO Box 2868, 50-458 Wrocław 52, Poľsko
 4.  
 5. Organizátor prieskumu nie je v zmysle platnej legislatívy (ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r, o usługach turystycznych, tekst jednolity publikowany w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 ze zm.) organizátorom ani sprostredkovateľom v oblasti turistického ruchu.
 6.  
 7. Organizátor prieskumu nezodpovedá za využitie poukazu účastníkom v hoteli alebo inom stredisku.
 8.  
 9. Organizátor prieskumu nesprostredkováva v žiadnom prípade rezerváciu pobytu držiteľa poukazu v ním vybranom hoteli alebo inom stredisku.
 10.  
 11. Organizátor prieskumu má právo vykonávať v týchto pravidlách zmeny. Platné pravidlá sú vždy k dispozícii na webovej stránkewww.geoplusresearch.com/terms.html
 12.  
13
13 rokov GeoPlus. Od roku 2006 vykonávame prieskum verejnej mienky v Európskej únii pre súkromné ​​subjekty a inštitúcie.